Ієрархія стратегій організації

В ієрархії стратегій організації можна виділити корпоративний, діловий і функціональний рівень.

Корпоративний рівень стратегічних рішень

Корпоративна стратегія – це стратегія, що описує загальну спрямованість зростання організації, розвитку її виробничої та збутової діяльності.

За допомогою корпоративної стратегії організація визначає набір правил з управління конкретним бізнесом для досягнення балансу портфеля товарів і послуг. Стратегічні рішення, що приймаються на даному рівні, є найскладнішими, оскільки стосуються фірми в цілому. В рамках даного ієрархічного рівня визначається і затверджується продуктова стратегія фірми.

Корпоративний рівень стратегії включає:

  • розподіл наявних ресурсів між підрозділами з урахуванням портфельного аналізу;
  • рішення про розширення виробництва для зниження ступеня ризику, і отримання синергетичного ефекту;
  • внесення змін до структури корпорації;
  • рішення про злиття, поглинання, приєднання або інших формах інтеграції;
  • загальну стратегічну орієнтацію всіх підрозділів.

Найважливіше рішення, яке приймається на корпоративному рівні – це рішення щодо фінансування окремих бізнес-одиниць, виходячи з цього відбувається планомірне перерозподіл ресурсів між підрозділами.

Діловий рівень

На рівні окремого підрозділу відбувається розробка ділової стратегії (бізнес-стратегії) – стратегії забезпечення довгострокового конкурентної переваги конкретного господарського підрозділу.

Ділова стратегія знаходить своє втілення в бізнес-плані і показує, як фірма буде конкурувати на будь-якому товарному ринку, за якою ціною кому і саме буде продаватися продукція, як буде здійснюватися її реклама та просування і т.д.

Функціональний рівень

Функціональна стратегія – це стратегія, яка розробляється функціональними службами підприємства на базі корпоративної і ділової стратегій. Це може бути стратегія маркетингу, виробнича або фінансова стратегія.

Мета функціональної стратегії – пошук оптимального поведінки функціонального підрозділу в рамках єдиної стратегії.

Наприклад, типова стратегія маркетингового відділу сконцентрована на пошуку варіантів збільшення обсягу продажів у порівнянні з попереднім періодом.

Взаємозв’язок ієрархічних рівнів стратегії організації

Кожен ієрархічний рівень стратегії можна описати набором різних характеристик. Так, корпоративна стратегія має низький рівень пристосованості, ділова – середній, а функціональна – високий рівень. При реалізації корпоративної стратегії організація піддає себе значному ризику, при реалізації ділової та функціональної – відповідно середній і низький. При цьому корпоративну стратегію прийнято вважати дуже гнучкою, ділова стратегія має середню гнучкість, а функціональна – низьку.

Всі рівні стратегій утворюють ієрархічну структуру: корпоративна стратегія включає в ділові і функціональні стратегій.

Формування ієрархії стратегій відбувається по-різному. Виділяють стратегічне планування «зверху вниз», коли вищий менеджмент ініціює процеси формування стратегії і уповноважує стратегічні бізнес-одиниці і функціональні підрозділи встановлювати власну стратегію як засіб реалізації загальної корпоративної стратегії.

Стратегічне планування може здійснюватися також і «знизу вгору», коли процеси формування стратегії стимулюються пропозиціями функціональних і господарських підрозділів. Обидва підходи об’єднує те, наскільки ефективно взаємодія між різними рівнями управління.

Посилання на основну публікацію