Ієрархія цілей в організації

Визначення цілей є дуже важливим етапом в плануванні, оскільки досягнення поставлених цілей підпорядкована вся діяльність організації в цілому.

Мета – це певний стан будь-яких організаційних характеристик, досягнення яких для неї є бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність.

Встановлення мети переводить стратегічний напрям і бачення розвитку компанії в конкретну задачу, пов’язану з результатами виробничої діяльності фірми. Цілі – це зобов’язання управлінського апарату домагатися певного результату за конкретний час.

Побудова ієрархії цілей

В процесі побудови ієрархії цілей визначаються цілі для кожного рівня організації, при цьому досягнення таких цілей підрозділами окремо призведе до досягнення загальноорганізаційної мети. Ієрархія цілей будується і в розрізі довгострокових цілей, і в розрізі короткострокових.

Для логічної завершеності в дієвості ієрархії внутрішньоорганізаційні цілей, її необхідно довести до рівня кожного співробітника окремо. Персонал організації при цьому отримує уявлення як про те, чого необхідно домагатися, так і про те, як результат їх праці позначиться на кінцевому результаті функціонування організації, а також про те, якою мірою і як працю персоналу буде сприяти досягненню цілей всієї організації.

Будь-яка велика організація, що має кілька різних структурних підрозділів і кілька управлінських рівнів, має свою сформовану ієрархію цілей, яка є декомпозицією цілей вищого рівня в цілі низького рівня.

В процес декомпозиції цілей вищого рівня в цілі нижчих рівнів або процес об’єднання цілей нижчих рівнів в цілі вищого рівня необхідно побудувати дерево цілей. Виходячи з попередньо встановленою субординації різних цілей повинна бути чітко зафіксована взаємозалежність «мета – засіб», за допомогою якої визначається те, які з цілей виступають на практиці засобом для досягнення інших цілей.

Особливості ієрархічної побудови цілей

Специфіку ієрархічної побудови цілей організації можна описати таким чином:

  • мета вищого рівня завжди носить широкий характер і має довгостроковий інтервал досягнення в часі. Вона формується з урахуванням місії та деталізує її в якості системи конкретних кількісних і якісних показників, до реалізації яких слід прагнути;
  • мета нижчого рівня виступає своєрідним засобом для досягнення мети вищого рівня.

Важливо, щоб було забезпечено детальне відповідність цілей суміжного рівня.

Короткострокові цілі виходять і підпорядковані довгостроковим цілям, це – їх конкретизація і деталізація, з їх допомогою визначається вектор діяльності організації на найближчу перспективу. Короткострокова мета встановлює віху на шляху досягнення довгострокової мети. Через досягнення короткострокової мети крок за кроком організація рухається у напрямку досягнення встановлених довгострокових цілей.

Важливість ієрархії цілей визначає тим, що вона формує «зв’язність» організації і орієнтує діяльність кожного підрозділу на досягнення цілей більш високого рівня.

При правильній побудові ієрархії цілей всі підрозділи, досягаючи власні цілі, вносять достатній вклад в досягнення загальних корпоративних цілей.

Особливе місце в ієрархії цілей відводиться завданням. Цілі і завдання розмежовуються за рівнем, в рамках якого вони функціонують в організації. Завдання ставляться до підрозділам організації та її філіях окремо. Характер завдань більш короткостроковий, ніж у цілей, оскільки завдання пов’язані безпосередньо з процесом планування поточної діяльності. Найчастіше це може привести до множинності завдань, який мають оперативний характер і розрізняються залежно від спрямованості діяльності.

Посилання на основну публікацію