Інструменти стратегічного управління

Місце менеджменту на підприємстві

Сучасні ринкові умови більшості національних економік світу вимагають від керівників та підприємців професійного підходу в організації роботи об’єктів господарювання. Управління стало розглядатися, як окрема галузь теоретичних знань лише до кінця дев’ятнадцятого століття.

Виділення менеджменту в окрему дисципліну, а також підготовка фахівців почалася лише в тридцяті роки минулого століття. Менеджери середньої ланки виділилися в окрему соціальну групу, яка стала чинити певний вплив на суспільство. Фахівці даної області особливо важливі на великих комерційних підприємствах національного і міжнародного масштабів. Пов’язано це з тим, що будучи складними і великими структурами, ці об’єкти господарювання вимагають майстерного управління для збереження цілісності та досягнення поставлених цілей і завдань. Крім того, корпоративні системи реального і кредитно-грошового секторів впливають на підсумкові показники діяльності країн, а також на вектор економічного розвитку національної господарської системи. Тому від рішень і професіоналізму менеджерів залежить не тільки доля компанії, але часто і деякі параметри економічного життя країни.

Менші компанії в умовах ринку так само вимагають якісного менеджменту. Компанії стикаються з високим рівнем конкуренції, впливом макро- і мікросередовища, впливом ризиків і так далі. Управління об’єктом господарювання дозволяє мінімізувати цей вплив, або вчасно зреагувати і внести необхідні корективи при настанні негативних подій.

Менеджмент переслідує такі цілі, як:

  • Створення умов для успішної діяльності підприємства на ринку, а саме, збереження високого рівня конкурентоспроможності та ефективності дій.
  • Постійне дослідження ринку, адаптація роботи компанії під його кон’юнктуру. Своєчасне впровадження інновацій, нових технологій, продуктів і так далі.
  • Оптимізація роботи персоналу для підвищення продуктивності праці, професіоналізму.

Менеджмент підприємства нерозривно пов’язаний з його економічною діяльністю. Будь-яка компанія прагне до максимізації доходів і отримання найбільш вигідного положення на ринку. Управління об’єктом має здійснюватися згідно з планом по досягненню стабільного економічного становища, яке забезпечить довгострокову роботу компанії.

Сутність стратегічного управління підприємством

Поняття управління підприємством є досить ємним. Одним з його напрямків можна назвати стратегічний менеджмент. Він займається організацією роботи компанії з умовою гнучкого реагування на будь-які зміни ринку, а також для встановлення загальної спрямованості її роботи. Дотримання стратегічного плану дає можливість зберігати належний рівень працездатності і конкурентних переваг в тривалому періоді.

Стратегія вимагає комплексного і системного підходу. Комплексність передбачає узгодженість дій усіх підрозділів компанії. Тобто, всі її елементи і підсистеми повинні діяти в єдиному напрямку і слідувати спільної мети, визначеної стратегією. Крім того, стратегічне управління вимагає впровадження цілого комплексу процесів, що відбивають пріоритетність цілей і завдань. Так само воно впливає на динаміку економічного розвитку підприємства, своєчасне впровадження управлінських рішень, складання прогностичних планів і проведення відповідної аналітичної роботи.

По суті, основне завдання стратегічного управління спрямована на визначення місця підприємства, його потенціалу, а також таку організацію внутрішньої діяльності, яка призведе до бажаного результату. Варто пам’ятати, що встановлений план повинен бути гнучким і здатним адаптуватися до кон’юнктури ринку та рівнем конкуренції на ньому. Стратегічне планування передбачає проходження декількох етапів:

  • Пошук загального напрямку діяльності, визначення цілей і сфери роботи.
  • Розробка тактичних завдань.
  • Вироблення стратегічних підходів, здатних досягти необхідних цілей.
  • Затвердження найбільш відповідної стратегії.
  • Впровадження теоретичних розробок в реальне життя.
  • Створення умов для отримання зворотного зв’язку, здійснення контролю.

Інструменти стратегічного управління

Розробка стратегії компанії вимагає великих грошових і часових витрат. Поетапне впровадження теоретичних даних, заснованих на попередньому аналізі зібраних даних про ринок, конкурентів, продуктах, потенціал компанії, в практичне життя, можна реалізувати за допомогою певного набору інструментів. Розглянемо деякі з них:

СВОТ – аналіз являє собою загальну оцінку місця розташування компанії і її конкурентних переваг на поточний момент часу. Проводиться зіставлення слабких і сильних сторін фірми відповідно до переліку наявних показників і параметрів. Цей підхід дає розуміння відповідності стратегії тих ресурсів і потенціалу, якими володіє компанія.

Оцінка сильних, слабких і нейтральних сторін використовується для аналізу факторів внутрішнього середовища. Виділення сильних сторін показує, які ресурси можуть допомогти в реалізації стратегії. Слабкі сторони необхідно ліквідувати, або мінімізувати їх вплив. Внутрішнє середовище оцінюється з точки зору п’яти параметрів, а саме, маркетингу, персоналу, фінансів, операцій і загальної внутрішньої культури.

Песто – аналіз або аналіз факторів зовнішнього середовища. Тут оцінюються політичні, економічні, соціальні та технологічні аспекти. Результати подібної аналітичної роботи дозволяють побачити перспективи підприємства в тих умовах зовнішнього середовища, які існують на поточний момент.

Аналіз розривів є комплексний підхід до вивчення різниці між поточним реальним станом підприємства і бажаним. Цей вид роботи дає можливість виявити прихований потенціал компанії і реалізувати його на практиці. Крім того, цей аналіз може використовуватися як для стратегічних цілей, так і для тактичних процесів і завдань.

Таким чином, інструментами стратегічного менеджменту є методи аналітичної роботи, що дозволяє провести багатосторонню і багаторівневу оцінку роботи підприємства, скласти прогнози її розвитку та мінімізувати вплив негативних факторів.

Посилання на основну публікацію