Інструменти оцінки ризиків

Оцінка ризику являє собою сукупність аналітичних заходів, які дозволяють прогнозувати можливість отримань додаткового прибутку або певного рівня шкоди від конкретної ризикової ситуації або несвоєчасного прийняття заходів для запобігання ризику.

Кількісні та якісні інструменти оцінки ризику

Якісні інструменти аналізу ризиків дозволяють визначити стимули появи ризику, виявити, на якій стадії виробництва з’являється загроза його виникнення. Так встановлюються ймовірні області ризику, розкривається ризик, що супроводжує роботу підприємства, і проводиться робота з оцінки можливого прибутку і збитку виникнення ризиків.

Для оцінки ризику можуть бути використані кількісні та якісні інструменти оцінки ризику. В результаті кількісного аналізу визначається конкретний розмір грошового збитку від окремих видів ризику.

Нерідко реалізація якісного і кількісного аналізу здійснюється на основі оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів: поелементно оцінюється питома вага їх впливу на функціонування конкретного підприємства і його вираз в грошовому еквіваленті. Цей метод аналізу досить трудомісткий з позиції кількісних інструментів аналізу, однак він досить ефективний для проведення якісного аналізу.

Абсолютна і відносне вираження ступеня ризику

В абсолютному вираженні ризик визначається розміром можливих втрат у фізичному або грошовому вираженні.

У відносному вираженні ризик можна визначити як величину потенційних втрат, віднесену до певної базі (розмір активів підприємства, сума загальних витрат ресурсів на певну підприємницьку діяльність, розмір очікуваного доходу (прибутку). Як втрат від ризику може виступати відхилення доходу або прибутку в бік зниження , в порівнянні з очікуваною величиною. Перш за все, підприємницькі втрати – це випадкове скорочення розміру підприємницького доходу, величина якого характеризує рівень ризику.

Всі інструменти оцінки ризику, так чи інакше, пов’язані з вивченням очікуваних втрат в разі його настання.

Результат кількісної оцінки – можливість спрогнозувати і оцінити рівень можливих втрат по конкретній операції. Ставлення абсолютної величини можливих втрат до розрахункового показника прибутку або витрат являє собою кількісну оцінку ризику у відносному вираженні.

Суб’єктивний і об’єктивний методи оцінки ризику

Оскільки ризик можна виміряти як величину ймовірних втрат, слід враховувати випадковий характер подібних втрат. Оцінити ймовірність настання якої-небудь події можна за допомогою об’єктивного і суб’єктивного методу.

Суб’єктивний метод заснований на застосуванні суб’єктивних критеріїв, заснованих на різних припущеннях:

  • оціночне судження,
  • його особистому досвіді,
  • оцінках експертів,
  • думці аудиторів або консультантів і т.д.

Об’єктивний метод використовується для встановлення ймовірності настання події з урахуванням розрахунку частоти, з якою повторюється ця подія.

Оцінка ризиків заснована на визначенні залежності будь-якого розміру втрат підприємства та ймовірності їх появи.

Така залежність може бути представлена ​​графічно як крива ймовірності виникнення конкретного розміру втрат. Побудувати таку криву досить складно, для цього необхідний достатній досвід і знання. Для цього зручно використовувати статистичні інструменти:

  • проводиться вивчення статистики втрат і прибутку, які мали місце в даній або аналогічній організації,
  • встановлюється величина і частота отримання певної фінансової віддачі,
  • складаються ймовірні прогнози на майбутнє.
Посилання на основну публікацію