Гроші та їх функції в управлінні підприємством

Гроші виникли як необхідний продукт суспільного розвитку на певному рівні стану продуктивних сил і товарного виробництва. Вони є загальним еквівалентом обміну товарів, одним з об’єктивних умов функціонування підприємства. В умовах ринкової економіки гроші стають вирішальним економічним інструментом управління господарською діяльністю кожного суб’єкта.

У процесі індивідуального кругообігу коштів підприємства гроші виступають у всіх властивих їм функціях: міра вартості, засіб обігу та платежу, засобу накопичення.

При виконанні функції міри вартості гроші використовуються як інструмент порівняння результатів кожної господарської і фінансової операції. Вони дозволяють виміряти величину всіх елементів виробництва, до яких відносяться: матеріальні цінності, трудові витрати та інші витрати, пов’язані з функціонуванням підприємства. Тільки за допомогою грошей можна визначити загальну вартість різних за своїм характером і призначенням витрат виробництва і обігу, а також порівняти їх з вступниками доходами. На цій основі визначаються кінцеві результати господарської діяльності і прогнозуються намічені дії з урахуванням кінцевого фінансового ефекту.

Ця функція грошей діє у всіх проявах товарно-грошових відносин і використовується в процесі внутрішньофірмового планування, контролю, обліку, ціноутворення та оцінки ефективності прийнятих і реалізованих економічних рішень.

Гроші в процесі виконання функцій засобу платежу й обігу виступають матеріальними носіями фінансово-кредитних відносин господарюючого суб’єкта з його партнерами і державою. Для покриття всіх витрат, своєчасного виконання фінансових зобов’язань використовуються грошові надходження, які повинні відповідати платежах в обсязі і в часі. Розрахунки за придбані матеріальні цінності, виконані роботи, послуги здійснюються за допомогою грошових коштів. Тим самим гроші стають необхідною умовою регулювання фінансових зобов’язань перед державою та всіма учасниками виробництва.

Функція накопичення використовується як засіб заощадження купівельної спроможності грошей від моменту отримання доходів до їх витрачання. Вона також пов’язана зі створенням спеціальних резервів, фондів для вирішення пріоритетних програм розвитку та модернізації виробництва. Як відомо, купівельна спроможність (сила) грошей не є постійною, вона змінюється під впливом інфляційних (дефляційних) процесів і піддається впливу часу. Тому суб’єкти господарювання намагаються зберегти свою первісну вартість грошей за допомогою вигідних вкладень у депозити банку, цінні папери, інвестиційні фонди або нерухомість.

Грошові ресурси займають важливе місце в оборотних активах, і від їх раціонального використання багато в чому залежить платоспроможність підприємства і можливість отримання додаткових доходів. Відповідно до міжнародної практики до грошових коштів підприємства відносяться наступні:

  1. • готівкові гроші (в касі);
  2. • на поточних рахунках у банку;
  3. • кошти в розрахунках;
  4. • короткострокові фінансові вкладення (у цінні папери, банківські депозити та ін.).

Розумне використання функцій грошей безпосередньо пов’язане з урахуванням особливостей їх вартості. В іншому випадку неможливо пізнати механізм їх руху, обгрунтувати передбачувані витрати виробництва, потенційні доходи і фінансові результати.

Посилання на основну публікацію