1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент
  3. Гармонічний менеджмент по Фібоначчі

Гармонічний менеджмент по Фібоначчі

Можливо, в природі існує простий принцип: чим більше кількість пропорцій золотого перетину – тим вище рівень розвитку і вище можливості експансії, а зростання ентропії відображає цей процес в якості кількісної міри.

Особливо актуальне застосування принципу золотого перетину в економіки і, зокрема, економіки бізнесу. Роль гармонійного менеджменту для сучасного бізнесу важко переоцінити. До теперішнього часу вона ще не оформилася в звичні канони класичної теорії, але тим цікавіше розглянути його глибоку сутність, опинитися біля самих витоків його зародження.

При дослідженні ринкової економіки на наявність в ній ознак гармонії вдалося встановити наступну цілком очевидну закономірність. Саме присутність узгодженості, стрункості в пропорціях складових частин бізнес-процесів значно посилюють адаптаційні якості підприємства і забезпечують його успішне і благополучний розвиток, а відсутність узгодженості і стрункості приводять у кращому випадку до неефективного використання ресурсів підприємства, а в гіршому – до його ліквідації.

В Інституті проблем управління РАН розроблена концепція гармонійного менеджменту, яка в задачах управління ринковими системами використовує принцип гармонійної впорядкованості та узгодженості всіх складових частин систем як усередині між собою, так і з зовнішніми чинниками. Основну ідею розглянутої концепції можна викласти так: необхідною умовою або стартовою точкою початку процесу стійкого еволюційного розвитку складної ринкової соціально-економічної системи є існування пропорцій золотого перетину в її структурі.

В результаті використання такого принципу в бізнесі виходить бізнес-структура з явними ознаками гармонійності всього безлічі як внутрішніх процесів функціонування, так і зовнішніх впливів. Саме за рахунок гармонійності виникає ефект створення того нового властивості, якого раніше не було, але яке забезпечує на ринку безсумнівні переваги перед конкурентами. Виявляється, що якщо з’єднати і узгодити ці складові частини в єдину гармонійну структуру, то, як наслідок, різко зростає «імунітет» підприємства по відношенню до зовнішніх і внутрішніх руйнівним факторам. Імовірність негативних наслідків можливих криз при цьому різко падає.

Проведені в Інституті проблем управління РАН багатоаспектні дослідження ринкових структур дозволили виявити досить цікавий факт. Виявилося, що іноді пропорції золотого перетину мимовільно стихійно виявлялися як в пропорціях цін на ціновому ринковому діапазоні, так і в пропорціях між фінансово-економічними показниками діяльності підприємства.

Золотий перетин визначає не тільки гармонійність ринкового оточення підприємства. Його прояви виявляються також і у внутрішніх структурах підприємства. Під внутрішніми структурами маються на увазі: штатна структура, структура заробітної плати, структура фінансово-економічних показників підприємства.

Відомо, що чим більше пропорцій, що відповідають принципу золотого перетину, в структурі об’єкта, тим вище рівень розвитку цього об’єкта і більше його стійкість. Для підвищення ефективності організаційного потенціалу промислового підприємства необхідно з’єднання його складових в єдину гармонійну систему так, щоб вона відповідала умовам структурної та функціональної цілісності та сталого єдності із зовнішнім середовищем.

Гармонійність структури бізнес-процесів значно посилюють адаптивні якості підприємства, забезпечуючи його успішний розвиток, як писав І.В. Прангішвілі: «… рівновага між безладом і порядком в цілому по всіх параметрах системи передбачає їх нерівність для окремих частин і окремих параметрів». При цьому стійкість системи визначається відносинами значень заходи порядку або безладу для відповідних параметрів за методом «Фібоначчі або золотої пропорції».

Гармонійне підприємство являє собою соціально-економічну систему, в якій відносини складових її елементів відповідають принципу золотого перетину, що забезпечує високу швидкість ентропії і мінімальні витрати на підтримку її стійкості. Гармонійне підприємство – ідеалізована модель, що представляє собою сукупність різних елементів, між якими існують співвідношення, що відповідають принципу золотого перетину. Ідеальна модель є еталоном, з яким порівнюються реальні підприємства, в результаті такого порівняння формуються критерії, що дозволяють організувати необхідні керуючі впливи (малюнок 4.1). Модель гармонійного підприємства, як комплекс взаємопов’язаних за принципом золотого перетину складових систем, повинна бути основою системи гармонійного управління. Керуючі впливи спрямовані в першу чергу на потенціали підприємства. Концепція управління підприємством поєднує дві частини: методи оптимізації за принципом золотого перетину для завдань соціально – економічного стратегічного управління (контур гармонійного управління).

У процесі реалізації пропонованої концепції має покращитися якість функціонування підприємства в частині:

а) збільшення запасів стійкості в процесі еволюції підприємства на висококонкурентному ринку за рахунок посилення властивостей адаптивної гнучкості до мінливих динаміці зовнішніх і внутрішніх факторів;

б) виявлення пропорцій і необхідних умов наявності конкурентного рівноваги на даному підприємстві.

Для виявлення контурів гармонізації внутрішніх потенціалів підприємства з параметрами ринку, розглянемо організаційний потенціал, як поєднання всіх видів потенціалів. На підприємстві ЗАТ НВП «Технологія» використовується стратегія сталого розвитку -тому елементи організаційного потенціалу розподілені рівномірно.

Алгоритм оцінки організаційного потенціалу промислового підприємства:

1) розрахунок ефективності елементів організаційного потенціалу;

2) розподіл коефіцієнтів вагомості елементів на основі експертних оцінок;

3) оцінка потенціалів на основі експертних оцінок з використанням бального методу за системою (від 0 до 5 балів).

Отриманий прогнозований коефіцієнт організаційного потенціалу дорівнює 4,48, що значно вище 2,75. Розподіл потенціалів і ресурсів, необхідних для їх функціонування, слід здійснювати на основі принципу золотого перетину, що підвищує ефективність функціонування організаційного потенціалу підприємства.

У таблиці 4.3 наведені варіанти оцінки ефективності організаційного потенціалу на основі пропорційного розподілу і на основі принципу золотого перетину. Отримані результати не є «об’єктивними», так як на етапах ранжирування векторних переваг використовувалися суб’єктивні уявлення і тільки відмінності в балах між двома варіантами дозволяють зробити висновок, що більш високо оцінений варіант дійсно краще. Пропорції золотого перетину були виявлені у фінансово-економічних показниках підприємства.

ПОДІЛИТИСЯ: