Фінансові ризики

Фінансові ризики є ймовірність втрат фінансових ресурсів (грошових коштів). З позиції комерційного підприємства їх можна розділити на дві групи: ризики безпосередньо фінансової сфери та інші ризики (виробничі, маркетингові і т. Д.), Виражені у фінансових показниках, з урахуванням їх впливу на кінцеві фінансові результати діяльності.

Потрібно відзначити, що найбільш адекватні і повні висновки про стан виробничо-економічної діяльності можна зробити тільки з використанням підсумкових фінансових показників. Відповідно, фінансовий ризик підприємства є інтегральним вираженням дії інших ризиків, і для остаточної оцінки фінансового ризику і його впливу на результати роботи підприємства необхідний аналіз всіх ймовірних втрат у грошовому вираженні.

В цілому величина фінансового ризику залежить від співвідношення в загальній сумі активів частки основного та оборотного капіталу, позикового і власного капіталу, рівня кредиторської та дебіторської заборгованості і т. Д. Інтегральними показниками, за якими можна судити про величину фінансового ризику, є показники результатів фінансової діяльності : прибуток, рентабельність, рівень беззбитковості, ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності та ін.

Ризики безпосередньо фінансової сфери більшою мірою обумовлені взаємовідносинами підприємства з фінансовими інститутами, впливом кон’юнктури на фінансовому ринку. До основних з них можна віднести:

1) валютні ризики. Вони пов’язані з коливаннями курсу валют і обмеженнями на операції з валютами. В першу чергу валютні ризики стосуються підприємств, які працюють на зовнішньому ринку. При цьому на діяльності імпортерів негативно позначається зниження курсу національної валюти, а на діяльності експортерів – підвищення;

2) інфляційні ризики. Вони виражаються у ймовірності підвищення цін і негативно впливають на діяльність підприємства, якщо ціни на сировину ростуть швидше цін на продукцію, що випускається. Одночасно може збільшитися вартість кредитних ресурсів, підвищитися невизначеність в плануванні, знизитися купівельна спроможність потенційних споживачів та ін .;

3) дефляційні ризики, які пов’язані з втратами в результаті можливого зниження загального рівня цін;

4) ризики ліквідності. Вони являють собою ймовірні фінансові втрати у випадку падіння якості активів підприємства, погіршення умов їх реалізації (зниження ліквідності може бути обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми факторами);

5) ризики неоптимального фінансування діяльності підприємства. Дана група ризиків реалізується у разі утруднення доступів до кредитів банків (наприклад, в результаті загального фінансової кризи), надмірної залежності від зовнішніх джерел фінансування, підвищення процентної ставки за кредитами, порушення графіку фінансування через невиконання зобов’язань, як з боку кредиторів, так і з боку дебіторів, і т. д.

Підводячи підсумки, можна зазначити, що в практиці фінансових відносин підвищений рівень ризику компенсується зростанням процентної ставки. Тому для більш ризикованих з фінансової точки зору проектів, видів діяльності, підприємств кредити надаються під більш високий відсоток.

Посилання на основну публікацію