Дослідження ризик-менеджменту

Методи досліджень ризиків

Під інформаційними технологіями слід розуміти методи, виробничі процеси і програмно-технічні засоби, які об’єднані в технологічний ланцюжок. Цей ланцюжок забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації з метою зниження трудомісткості процесу при використанні інформаційних ресурсів, забезпечує надійність і оперативність.

Дослідження ризиків можна назвати аналізом ризику, основне значення якого – дати можливість всім потенційним партнерам отримати необхідні дані для якісного прийняття рішення про доцільність участі в проекті, а також виробити заходів, що сприяють зниженню ризику і захисту від фінансових втрат.

Методи, які застосовуються для аналізів ризику, умовно поділяються:

  • якісні,
  • кількісні.

Якісний і кількісний аналіз

Особливістю якісного підходу до досліджень ризик-менеджменту є те, що процес проведення цього аналізу необхідно починати з ідентифікації певних видів ризику для даного проекту. Далі необхідно досліджувати і описати можливі причини виникнення цих ризиків, провести вартісну оцінку можливих наслідків шкоди від дії цих ризиків, розробити заходи щодо боротьби з ризиками.

В процесі проведення кількісного аналізу ризику дослідники спираються на основний варіант розрахунку бізнес-плану і приведений в ньому якісний аналіз. Завдання якісного аналізу – є числове вимір факторів, які впливають на зміни проекту, на поведінку критеріїв ефективності проекту. Кількісний аналіз проводиться на основі теорії ймовірності, методів математичної статистики, а також теорії дослідження операцій.

Цей тип аналізу проводиться в момент розробки бізнес-плану, але необхідно обов’язкове попереднє дослідження, яке дозволить провести підготовку великої інформації для запуску роботи над ризиками. В результаті здійснення якісного аналізу інформаційних ризиків, необхідно досліджувати причини їх появи і фактори, які сприяють їх динаміці, що засноване на наступному етапі якісного підходу – описі всіх можливих наслідків ризиків і їх вартісній оцінці.

Оскільки при розрахунку проекту бізнес-плану грунтуються на грошових потоках, розмір яких змінюється в процесі реалізації кожного розглянутого ризику, для проектного дослідника характерно застосування кількісної оцінки, яка може бути виражена у вартісних показниках.

Велике значення має правильний вибір способів, які дозволять знизити проектний ризик, тобто інструменти управління в результаті здійснення проектних ризиків. Основну роль для зниження ризиків проекту може грати отримання додаткової і необхідної інформації. Метою цієї інформації є з’ясування деяких параметрів проекту, які можуть підвищити рівень надійності та достовірності початкової інформації, що дозволяють знизити можливість прийняття неефективних рішень.

Додаткова інформація може бути придбана у інших компаній або науково-дослідних організацій, а також в результаті проведення додаткового експерименту. Деякі інструменти кількісної оцінки ризиків проекту ґрунтуються на методах математичної статистики, таких як:

  • дисперсія,
  • стандартне відхилення,
  • коефіцієнт варіації.

Застосування статистичного методу оцінки може оцінити ризик не тільки будь-якого проекту, але і компанії в цілому, наприклад, в результаті аналізу динаміки доходів за будь-який проміжок часу. В даному методі оцінки ризиків існує наступне перевагу: нескладні математичні розрахунки. Недоліком даного методу є те, що необхідно зібрати велику кількість спостережень (чим довше вибірка, тим правдивіше оцінка ризиків).

Посилання на основну публікацію