Діагностика проблем управлінських рішень

Сутність діагностики проблем управлінських рішень

Діагностика проблемних аспектів керованого об’єкта представляє собою початковий етап в процесі прийняття і основний етап моделювання прийняття рішень. Діагностика проблем управлінських рішень включає побудову моделі проблемної ситуації, моделей стратегічних альтернатив і наслідків прийнятого рішення.

Правильна і своєчасна діагностика організаційних проблем є найскладнішою обов’язком менеджера.

Діагностика проблеми управлінського рішення – це процес визначення та класифікації існуючих проблем, виділення з них пріоритетною, відділення її сутності від проявів, причини від наслідків.

Діагностика проблем буває загальна і приватна. Загальна діагностика має на меті визначення проблемного поля – системи проблем досліджуваного об’єкта, які структуруються за рівнем важливості з встановлення ключовий (стартової) проблеми. Приватна діагностика має на увазі детальний аналіз ключової проблеми для пошуку оптимальних способів її рішення.

Методи діагностики проблем

Основними методами діагностики проблем управлінських рішень можна назвати методи порівнянь, факторний аналіз і моделювання. Метод порівнянь і факторного аналізу базується на зіставленні фактичних показників з нормативними.

Використання методів моделювання побудовано на різних моделях. Економіко-математичні моделі засновані на положеннях теорії масового обслуговування, запасів і економічного аналізу. У теорії масового обслуговування прийняття рішень виходить з проблем очікування: встановлюється рівновага розмірів упущеної вигоди і величини додаткових сервісних витрат. За допомогою теорії запасів встановлюється рівновага витрат на формування запасів і витрат, пов’язаних з можливими втратами через порушення ритмічності виробничих процесів. Економічний аналіз заснований на таких поняттях, як змінні і постійні витрати, виручка, обсяг продажів, ціна одиниці продукції, запас фінансової міцності, точка беззбитковості, операційний (виробничий) важіль і ін.

План проведення діагностики

Процес проведення діагностики передбачає виявлення проблемного поля, встановлення його меж і структури. Виявлення проблемного поля проводиться за допомогою інвентаризації найбільш вузьких місць, опитування різних позиційних груп (керівників і фахівців). Після виявлення характеру взаємозв’язку і причинно-наслідкових залежностей ставиться певний діагноз. Завершується стадія діагностики проблем визначенням можливостей їх вирішення та застосуванням відповідних методів оптимізації.

План проведення діагностики проблем управлінських рішень включає кілька послідовних етапів:

  • Первинна діагностика може включати інтерв’ю з керівників, анкетування або організаційну самодіагностику.
  • Аналіз прийнятих управлінських рішень включає аналіз установчих і організаційно-розпорядчих документів, оцінку відповідності управлінського рішення стратегії компанії, проведення економічного аналізу стану підприємства, анкетування персоналу для оцінки ефективності управління підприємством.
  • Складання підсумкового звіту щодо проведеної діагностики. В рамках даного етапу описуються кореневі проблеми компанії і аналізуються причинно-наслідкові зв’язки виявлених проблем.
  • Формування рекомендацій щодо розвитку системи обгрунтування управлінських рішень.
Посилання на основну публікацію