Автоматизація управлінського рішення

Напрямки автоматизації управлінських рішень

Автоматизація управлінських рішень дозволяє в значній мірі прискорити роботу і підвищити її якість роботи по ряду напрямків:

  • Найчастіше управління спирається на рутинні розрахунки, виконання яких вручну вимагає значних витрат часу і які призводять до різних прорахунків і помилок.
  • Під час ручної роботи не залишається достатньо часу для пошуку оптимальних варіантів, тому планування обмежується першим несуперечливим планом. За допомогою автоматизації скорочується час пошуку варіанту, а також реалізується можливість проведення їх порівняльного аналізу.
  • Велика завантаженість поточною роботою призводить до «прогалин» в управлінні заборгованістю контрагентів, за допомогою автоматизації можна не тільки прогнозувати стан заборгованості, а й виробити превентивні заходи щодо її поліпшення.
  • Ручна робота в процесі оперативного планування і управління платежами часто обмежується контролем лімітів на невеликий період, а їх щоденний перерахунок просто не проводиться, що ускладнює контроль ліквідності і оптимізацією. Автоматизація піднімає ці процеси на більш високий рівень.

Завдання автоматизації управління

Автоматизація управління спрямована на вирішення ряду завдань:

  • Оптимізація системи планування кожного напряму діяльності підприємства;
  • Оптимізація внутрішнього обліку підприємства з деталізацією, достатньою для управлінського обліку і об’єктивного аналізу результатів діяльності;
  • Підтримка при прийнятті рішень кожного управлінського рівнях на базі оптимізації процесу збору і обробки різного роду інформації.

Автоматизація управління – це інформаційне забезпечення осіб, які приймають управлінські рішення.

Етапи побудови автоматизованої системи прийняття управлінських рішень

Побудова системи прийняття управлінських рішень включає кілька обов’язкових етапів:

  • формування інформаційного простору для визначення керуючого впливу;
  • розробка методів автоматизованого прийняття управлінського рішення;
  • створення форми подання інформації щодо рекомендованого управлінського рішення і обґрунтування виданої рекомендації.

В основі автоматизації управлінських рішень може лежати якась служити математична модель діяльності підприємства. Вхідними впливами в даній системі є різні господарські та фінансові операції.

Отримана система може бути розбита на підсистеми, які моделюють деякі етапи діяльності організації, які потребують прийняття відповідних управлінських рішень.

Процедура автоматизованого прийняття управлінського рішення являє собою оптимізаційну процедуру по необхідним критеріям в заздалегідь певні обмеження.

Обмеження полягають в зв’язках даної підсистеми з усіма іншими частинами, при цьому оптимізаційні критерії задаються відповідно загальної стратегії управління підприємством.

Математичне моделювання діяльності організації дає можливість в єдиному інформаційному полі вибудовувати оптимізаційні операції з пошуку оптимального управлінського рішення.

На останньому етапі розробки автоматизованої системи прийняття управлінських рішень розробляється її інтерфейс. Неодмінна умова цього етапу – забезпечити не просто видачу належного вирішення, а прозоре роз’яснення всіх логічних або кількісних висновків, які до його отримання привели.

Посилання на основну публікацію