Аудит управлінських рішень

Методи аудиту управлінських рішень

Основними методами, використовуваними при аудиті управлінських рішень є:

 • Порівняння – оцінка діяльності організації, виявлений відхилень фактичних показників від базисної величини, встановлення причин таких відхилень і пошук резервів подальшого вдосконалення діяльності фірми.
 • Індексний метод застосовується для аналізу складних явищ і окремих елементів організації, які не можна виміряти. Індекси – це відносні показники, необхідні для оцінки ступеня виконання планових завдань, визначення динаміки різних процесів і явищ. За допомогою даного методу узагальнюючі показники розкладаються на фактори відносних і абсолютних відхилень.
  Балансовий метод – зіставлення пов’язаних між собою показників для виявлення впливу окремих факторів, пошуку резервів вдосконалення діяльності організації. Взаємозв’язок окремих показників при цьому може бути виражена як рівність підсумків, отриманих після таких зіставлень.
 • Елімінування – узагальнення індексного та балансового методів, а також методу ланцюгових підстановок. Цей метод дозволяє виділити вплив окремих факторів на узагальнюючі показники діяльності. При цьому мається на увазі, що всі інші фактори відповідають плану і діють при інших рівних умовах.
 • Графічний метод – спосіб наочного подання діяльності організації для того, щоб визначити ряд показників і оформити результати проведеного аудиту.

Використання функціонально-вартісного аналізу в процесі аудиту

Під функціонально-вартісним аналізом розуміється методика системного вивчення, який застосовується згідно зі специфікою досліджуваних об’єктів для підвищення позитивного ефекту. Найважливішою рисою функціонально – вартісного аналізу є встановлення доцільності списку функцій, які виконує об’єкт аудиту в заданих умовах або перевірка необхідності та актуальності функцій існуючого об’єкта.

Економіко-математичні методи аудиту управлінських рішень

За допомогою економіко-математичних методів можна вибрати оптимальні варіанти, що визначають управлінські рішення в планованих або існуючих ринкових умовах.

Економіко-математичні методи аудиту допомагають вирішувати ряд завдань:

 • оцінити план виробництва, розроблений за допомогою економіко-математичних методів;
 • оптимізувати виробничу програму, її розподіл між підрозділами;
 • оптимізувати розподіл наявних ресурсів, а також норми і нормативи запасів і витрачання цих ресурсів;
 • оптимізувати рівень уніфікації окремих елементів вироби, а також технологічних засобів оснащення;
 • визначити оптимальні розміри організації, її окремих цехів і дільниць;
 • встановити оптимальний асортимент товарів, що випускаються;
 • виявити найбільш раціональні маршрути логістики;
 • визначити найбільш оптимальні терміни експлуатації обладнання і проведення його ремонту;
 • проаналізувати економічну ефективність використання одиниці ресурсів з позиції оптимального управлінського рішення;
 • розрахувати можливі внутрішньовиробничі втрати в зв’язку з виконанням оптимального управлінського рішення.

Якість управлінських рішень значно впливає на ефективність функціонування організації в цілому. Це обумовлює актуальність правильного і повного використання різних методів проведення аудиту управлінських рішень.

Посилання на основну публікацію