Аналіз управління персоналом на підприємстві

Сутність системи управління персоналом на підприємстві

Персонал – один з найбільш складних об’єктів управління організації. Це обумовлюється тим, що на відміну від віх інших факторів виробництва, персонал наділений природною здатністю до прийняття рішень і до критичної оцінки пропонованих до нього вимог. Крім цього, персонал завжди має свої суб’єктивні інтереси, а також характеризується надзвичайною чутливістю до управлінських впливів, реакцію на які спрогнозувати дуже складно.

Система управління персоналом являє собою сукупність методів, прийомів і технологій організації роботи з людськими ресурсами.

Система управління персоналом – невід’ємний і найважливіший компонент системи управління будь-якої організації. Висока ефективність функціонування даної системи в рівній мірі важлива як для управління великими компаніями, так і для малих фірм.

В сучасних умовах основні показники діяльності практично будь-якого бізнесу багато в чому залежать саме від успішної побудови ефективної системи управління персоналом.

Основні аспекти аналізу управління персоналом

Кадровий склад будь-якої організації необхідно формувати у відповідності з наступними основними показниками:

 • фактична чисельність працівників організації (в тому числі, постійних і тимчасових, сумісників і т. д.)
 • склад трудових ресурсів за характером виконуваних видів діяльності (основні, адміністративні, допоміжні і т. д.)
 • склад трудових ресурсів за соціально-демографічними характеристиками (вік, стать, і т. д.)
 • рівень кваліфікації і ін.

Показники оцінки ефективності використання людських ресурсів:

 • прибуток (обсяг виробництва) на одного співробітника
 • продуктивність праці за одиницю часу (в вартісних і натуральних одиницях виміру)
 • плинність кадрів
 • час, що витрачається на виробництво одиниці продукції
 • показник абсентеїзму
 • втрачена продуктивність (додана вартість за годину, помножена на кількість втрачених годин, внаслідок неявки співробітників)
 • коефіцієнт внутрішньої мобільності (відношення кількості працівників, які зазнали ротації за конкретний період, до середнього числа співробітників)
 • загальні витрати організації на оплату праці (в тому числі податкові відрахування)
 • питома вага витрат на оплату праці в загальному обсязі витрат організації
 • витрати на одного співробітника (відношення питомої ваги витрат на оплату праці до кількості працівників в організації)
 • витрати на оплату праці за один продуктивний годину (можна обчислити як відношення загальних витрат на оплату праці працівників до загальної кількості робочих годин).

Аналіз витрат

Одним з найбільш поширених методів оцінки ефективності управління персоналом є аналіз витрат.

Витрати на управління персоналом підрозділяють на первинні та відновлювальні.

Початкові витрати включають витрати на пошук, залучення, а також професійну адаптацію нових працівників.

Відновлювальні витрати – це поточні витрати на підвищення рівня кваліфікації та мотивації персоналу, заміну одних працівників іншими і т. Д. Періодичне підвищення кваліфікації кадрів – невід’ємний фактор успішної роботи підприємства.

У різних організаціях кваліфікаційні вимоги до персоналу можуть один від одного помітно відрізнятися, однак існують найбільш загальні параметри, які зустрічаються практично на кожному підприємстві:

 • рівень кваліфікації
 • освіта
 • інтелектуальні особливості
 • фізичні данні
 • навички, здатності
 • особливості характеру
 • інтереси і потяги
 • мотивація до праці та ін.

При розгляді кожного з параметрів слід визначити, що є:

 • істотним (той мінімум, яким повинен відповідати кандидат на займану посаду)
 • бажаним (реальний рівень, який необхідний організації для досягнення поставлених цілей)
 • протипоказаним (перелік недоліків, які є неприйнятними для організації).
Посилання на основну публікацію