Аналіз роботи і оцінка роботи персоналу

Управління персоналом – це комплексна прикладна наука про організаційно-економічних, адміністративно-управлінських, технологічних, правових, групових і особистісних факторах, способи та методи впливу на персонал підприємства для підвищення ефективності і досягнення цілей організації.

Фактори, що впливають на персонал:

– організаційно-економічні (організація праці і виробництва, нормування праці, економіка праці);
– адміністративно-управлінські (адміністративні методи управління, визначають відносини ((влада – підпорядкування» і ієрархію системи);
– техніко-економічні (вплив техніки на соматичний та психічний стан працівників, на ставлення до праці);
– правові (законодавство в галузі праці, трудових відношенні, умов праці);
– групові (пов’язані з процесом соціалізації особистості, її потребою бути в групі і взаємодіяти);
– особистісні (вивчаються психологією і відображають процес вбудовування особистості в трудові операції).

Об’єкт науки управління персоналом – особистість, групи, організації.

Суб’єкт – керівництво або власники, які представляють інтереси організації.

Предмет науки управління персоналом – основні закономірності та рушійні сили, що визначають поведінку людей, груп, організацій в умовах спільної праці.

Управління персоналом є сферою діяльності, характерною для всіх організацій, і її головне завдання полягає в забезпеченні організації персоналом і цілеспрямованому його використанні. Управління персоналом – це наукова дисципліна, яка займається наступним комплексом проблем: підбір персоналу (виходячи з цілей і завдань організації, чисельності, структурі та кваліфікації); активізація персоналу (вплив на поведінка і мотивація); координація персоналу (структурування завдань, розподіл персоналу, створення ієрархії, вироблення показників і норм, складання планів); зміна структури та адаптація персоналу.

Характерною рисою сучасного менеджменту є визнання зростаючої ролі людського фактора в системі виробництва і розвиток нових форм і методів управління персоналом, в першу чергу на рівні підприємств і фірм. Сьогодні основними чинниками конкурентоспроможності стали забезпеченість робочою силою з необхідним рівнем кваліфікації, ступінь її мотивації, організаційні структури і форми роботи.

Система управління персоналом повинна бути спрямована на реалізацію однієї мети – добитися розкриття всіх потенційних можливостей кожної особистості в процесі її трудової діяльності і підвищити зацікавленість персоналу у роботі саме на цьому підприємстві, одним словом, підвищити мотивацію до продуктивної праці.

Посилання на основну публікацію