Аналіз макрооточення

Даний аналіз включає вивчення впливу економіки, правового регулювання, політичних процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, науково-технічного та технологічного розвитку суспільства, наявної інфраструктури та інших факторів, що є загальними для всіх комерційних організацій, незалежно від профілю діяльності.

Найбільш важливими складовими макрооточення є:

 • а) економічна,
 • б) політична,
 • в) правова,
 • г) соціальна,
 • д) технологічна.

Коротка характеристика цих складових полягає в наступному ([1], с. 45).

а) Економічна складова

Вивчення економіки дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. Доступ до ресурсів для більшості організацій є найважливішою умовою ділової активності.

Аналіз економіки передбачає оцінку ряду показників:

 • ? величина валового національного продукту;
 • ? темпи інфляції;
 • ? рівень безробіття;
 • ? продуктивність праці;
 • ? норми оподаткування;
 • ? норми накопичення і т.п.

Потрібно звертати увагу на такі фактори, як:

 • ? загальний рівень економічного розвитку;
 • ? наявність природних ресурсів;
 • ? клімат;
 • ? тип і рівень розвиненості конкурентних відносин;
 • ? величина заробітної плати.

Для стратегічного аналізу становлять інтерес не самі по собі значення показників, що характеризують названі фактори, а в першу чергу те, які можливості для ведення бізнесу вони характеризують і які потенційні загрози для організації можуть бути створені тими чи іншими факторами. Дуже часто можливості і загрози йдуть в жорсткій зв’язці. Наприклад, низька ціна робочої сили, з одного боку, може привести до зниження витрат. Але з іншого боку, вона таїть у собі загрозу зниження якості праці.

б) Політична складова

Ця складова зовнішнього середовища повинна вивчатися в першу чергу, так як головне політичне питання – це питання влади.

Менеджери організації повинні мати чітке уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір проводити в життя свою політику.

При аналізі політики увага повинна концентруватися на з’ясуванні наступного:

S які програми намагаються провести в життя різні партії;

S яка ступінь суспільного невдоволення і наскільки сильні опозиційні політичні структури;

S яка ідеологія визначає політику уряду, як уряд відноситься до різних галузей економіки і регіонам країни, наскільки стабільно уряд і наскільки він в змозі проводити свою політику в життя;

S які групи лобіювання існують в органах державної влади і які їхні інтереси;

S які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів і правових норм, що регулюють економічні процеси.

Ключовим політичним фактором макрооточення є боротьба за владу. Влада пов’язана з регламентацією того, як звертаються гроші. З одного боку, влада визначає доступ до грошей, а з іншого боку, як і в якому розмірі відчужуються гроші в організацій на державні потреби. Обидва ці процесу – доступ до грошей і їх відчуження – є джерелами можливостей і загроз для функціонування організації.

в) Правова складова

Аналіз передбачає вивчення законів та інших нормативних актів, що встановлюють правові норми і межі відносин, дає можливість для організації визначити допустимі межі дій у взаємовідносинах з іншими об’єктами права і офіційно прийнятні методи відстоювання своїх інтересів. Вивчення норм правового регулювання не повинно зводитися тільки до вивчення змісту правових актів. Важливо звертати увагу на такі аспекти правового середовища, як дієвість правової системи, сформовані традиції у цій галузі і процесуальна сторона практичної реалізації законодавства.

При аналізі правової складової слід звертати увагу на такі питання:

S ступінь правової захищеності об’єктів права;

S динамізм і тенденції зміни правового середовища;

S рівень суспільного контролю над діяльністю правової системи;

S ступінь обов’язковості дії правових норм;

S сфера дії правових норм та існуючі винятки з правил;

S ступінь невідворотності санкцій по відношенню до організації, яка порушила норми.

г) Соціальна складова

При аналізі з’ясовується вплив таких соціальних явищ і процесів, як:

? ставлення людей до роботи і якості життя;

? існуючі в суспільстві звичаї і вірування;

? колективні людьми життєві цінності;

? демографічна структура суспільства;

? зростання населення;

? рівень освіти, в тому числі рівень освіченості робочої сили;

? мобільність людей і т.п.

Особливості соціальної складової:

1) вплив як на інші складові макрооточення, так і на внутрішнє середовище організації;

2) зміни соціальної складової відбуваються відносно повільно, але приводять до багатьох дуже суттєвих змін оточення організації.

Соціальна складова зовнішнього середовища найбільшою мірою впливає на формування споживчих переваг населення. Саме від цієї складової дуже сильно залежить спрямованість і величина споживчого попиту, а отже, і можливості організації реалізувати свою продукцію в стратегічній перспективі.

д) Технологічна складова

Аналіз дозволяє своєчасно побачити можливості, що відкриваються розвитком науки і техніки для виробництва нової продукції, удосконалення виробленої продукції і для модернізації технології виготовлення і збуту продукції.

Прогрес науки і техніки несе в собі величезні можливості і не менше величезні загрози для комерційних організацій. Багато хто з них не в змозі побачити відкриваються перспективи, так як технічний потенціал для здійснення корінних змін переважно створюється за межами галузі, у якій вони функціонують. Запізнившись із модернізацією, вони втрачають свою частку ринку, що може призвести до вкрай негативних для них наслідків.

Одним із потужних процесів оновлення продукції та технології її виготовлення є процес придбання виробниками продукції науково-технічних розробок, які виконуються у високотехнологічних областях. В результаті цього усталені протягом багатьох років і стали традиційними ринки окремих видів продукції можуть практично відразу зазнати кардинальних змін.

Прикладом можуть служити зміни, які відбулися:

S з ринком механічних конторських машин з появою комп’ютерів;

S з ринком годин в результаті впровадження в механізм годинника інтегральних мікросхем;

S з ринком аудіотехніки в результаті створення систем цифрового запису звуку і т.д.

Нині ведуться розробки в області високих технологій налаштовують на очікування багатьох революційних технологічних змін.

Процес аналізу технологічної складової макрооточення повинен сприяти вибору таких рішень в рамках розробки стратегії організації, які дозволяють не спізнитися з початком технологічного оновлення і не затриматися занадто довго з використанням колись передової технології і з виробництвом колись нового продукту.

Посилання на основну публікацію