Рівні організації живої речовини

Жива речовина як сукупність всіх організмів, що живуть на Землі, складається з декількох царств (Прокаріоти, Тварини, Рослини, Гриби), які перебувають у складних взаєминах. Жива речовина має складну будову і різні рівні організації. Розглянемо деякі з них в порядку ускладнення.

1. Молекулярно-генний (суборганізменному) – особлива форма організації живого, притаманна всім без винятку організмам, що представляє собою сукупність різних органічних і неорганічних речовин, пов’язаних між собою певною структурою і системою біохімічних процесів, що дозволяють зберігати дану сукупність сполук як цілісну систему, здатну до зростання, розвитку, самозбереження і розмноженню протягом усього часу існування цього організму, тобто до смерті.

2. Клітинний – все живе (крім неклітинних форм життя) утворено особливими структурами – клітинами, які мають строго певну будову, властиве як організмам з царства Рослини, так і організмам з царств тварини та Гриби; деякі організми складаються з однієї клітини, тому такі організми при клітинному рівні відповідають і нового рівня організації – організменних (див. п’ятий рівень організації).

3. Тканинний – характерний для складних багатоклітинних організмів, у яких відбулася спеціалізація клітин по виконуваних функцій, що призвело до утворення тканин – сукупності клітин, що мають однакове походження, близьке будова і виконують однакові або близькі за характером функції; розрізняють рослинні і тваринні тканини так, у рослин виділяють покривні, основні, механічні, провідні тканини і меристеми (тканини росту); у тварин – покривні, нервові, м’язові і сполучні тканини.

4. Органний – у високоорганізованих організмів тканини утворюють структури, призначені для виконання певних функцій, які називаються органами, а органи об’єднуються в системи органів (наприклад, шлунок входить до складу травної системи).

5. Організмовий – системи органів об’єднані в єдине ціле – організм, при функціонуванні якого реалізується життєдіяльність конкретного живої істоти; відомо, що в природі існує велика кількість одноклітинних організмів.

6. Популяційно-видовий – особини одного виду утворюють особливі угруповання, що живуть на даній конкретній території і що займають певну екологічну нішу, які називаються популяціями, а популяції однакових організмів утворюють підвиди і види.

7. Біогеоценотичний – цей рівень організації живої речовини пов’язаний з тим, що на даній території проживає певна кількість популяцій різних видів (як тварин, так і рослин, грибів, прокаріотів і неклітинних форм життя), які взаємопов’язані один з одним різними зв’язками, в тому числі і харчовими.

8. Біосферний – це вищий рівень організації живого на планеті Земля, що представляє собою всю сукупність живих істот, що живуть на ній, які взаємопов’язані один з одним планетарним кругообігом хімічних елементів і хімічних сполук; порушення цього кругообігу може привести до глобальної катастрофи і навіть до загибелі всього живого.

Отже, 1-5 рівні організації характерні для окремо взятого організму, а 6-8 – для сукупності організмів. Необхідно пам’ятати, що людина – це складова частина живої речовини на планеті Земля, але його діяльність через наявність розуму значно відрізняється від діяльності інших організмів, і, тим не менш, він складова частина природи, а не її «цар».

Посилання на основну публікацію