Квадратний тричлен

Квадратним трехчленом відносно змінної х прийнято позначати вираз типу ax2 +bx + c, в якому коефіцієнти а, b, с представлені будь-якими довільними сталими числами, а х – змінна число. Причому дотримується умова а ≠ 0.

Ту величину х, при якій тричлен ставати дорівнює нулю, називають його нульовим значенням або коренем квадратного тричлена; безумовно, ці корені ідентичні коріння, які відповідають квадратного рівняння ax2 +bx +c = 0, або – що однаково – наведеним рівнянням x2 +b/ax +c/a = 0

В окремих випадках при а = 1 квадратний тричлен набуває вигляду x2 +bx + c, при b = 0 або при с = 0 тричлен звертається в двучлен типу ax2+ c або ax2 +bx.

Посилання на основну публікацію