Соціологічне дослідження реклами

Поняття і методи соціологічних досліджень реклами

Безпосередньо перед розробкою рекламної кампанії необхідно зібрати інформацію про покупців рекламованого товару для складання портрета потенційного споживача. Для цього рекламодавцям і рекламним агентствам слід провести соціологічні дослідження.

Соціологічні дослідження – це процес послідовних методологічних і організаційно-технічних процедур, спрямованих на отримання актуальної та достовірної інформації про досліджуваному об’єкті або явищі для подальшого практичного застосування. Це дані про інтереси, бажання та потреби людей, їх думках і життєвої позиції, ступеня задоволення організацією праці та відпочинку і станом психологічного клімату.

Відповідно до поставлених цілей і завдань виділяють такі методи соціологічних досліджень, що застосовуються в рекламної діяльності:

 • Розвідувальне – вивчення всієї вторинної інформації по темі дослідження, результати попередніх соціологічних досліджень для уточнення проблеми
 • Описову – проводиться з метою отримання інформації про характеристики споживача, його ставлення до рекламованого товару або послуги і поведінці до, під час і після рекламної кампанії
 • Аналітичне – виявлення причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами дослідження і факторами, що впливають на їх поведінку або розвиток.

Види соціологічних досліджень реклами

Залежно від застосовуваного методу збору інформації розрізняють три види соціологічних досліджень реклами:

 • Опитування
 • Спостереження
 • Аналіз документів або контент-аналіз

Опитування є найпопулярнішим видом проведення соціологічних і маркетингових досліджень.

Розрізняють два різновиди опитування: анкетування і інтерв’ювання. При анкетуванні респондент (опитуваний) самостійно заповнює анкету або опитувальник. При анкетуванні опитуваний самостійно заповнює запитальник. Інтерв’ювання – це особисте спілкування інтерв’юера з респондентом.

Поширеним способом проведення соціологічних досліджень в рекламі є наполовину структуроване інтерв’ю, де поєднуються закриті питання з варіантами відповідей і відкриті запитання. Перший тип питань дають основну інформацію про об’єкт дослідження, а другі – дозволяють дізнатися, мотивацію респондентів до відповідей і оцінити їх щирість і правдивість.

Спостереження – це описовий метод, який полягає у вивченні явищ або об’єктів в реальних умовах. При організації дослідження даними способам вивчається сприйняття якого-небудь явища і фіксуються вербальні і невербальні реакції.

Аналіз документів – це метод вивчення текстових повідомлень і графічної інформації. Контент-аналіз переводить досліджувану інформацію в кількісні показники для подальшої її статистичної обробки.

Стосовно того, чи вивчається об’єкт дослідження в динаміці або статиці, виділяють ще два види соціологічних досліджень:

 • точкове (разове) дослідження – дослідження проводиться один раз і дає інформацію про стан об’єкта вивчення;
 • панельне дослідження – це неодноразове вивчення одних і тих же осіб через задані проміжки часу для виявлення динаміки розвитку.

Процес проведення соціологічних досліджень

У соціологічному дослідженні реклами можна виділити три основні етапи:

 • підготовчий етап, на якому складається програма дослідження;
 • основний етап – це безпосереднє проведення соціологічного дослідження;
 • завершальний етап – обробка та оцінка отриманих даних, складання звіту з рекомендаціями.

На першому етапі програми соціологічного дослідження необхідно сформулювати проблему, визначити цілі, завдання об’єкт вивчення, обґрунтувати необхідність проведення дослідження.

Другий етап – це характеристика методів та інструментів збору даних (якісні і кількісні методи), визначення вибірки дослідження, складання кошторису і графіка проведення дослідження, збір інформації.

На завершальному етапі проводиться аналіз отриманих даних і підготовка висновків за результатами дослідження.

Посилання на основну публікацію