✅Поріг рентабельності

Поріг рентабельності – це виторг компанії або обсяг реалізованої продукції в натуральному вираженні, які забезпечують повне покриття всіх змінних і умовно-постійних витрат компанії.

Поріг рентабельності – це величина обсягу продажів при якому компанія, не отримуючи прибутку, може покрити всі свої поточні витрати. Іншими словами, це той обсяг продажів, при якому господарюючий суб’єкт не має ні прибутку, ні збитку. Загалом, рентабельність – відносний показник прибутковості і зазвичай виражається у відсотках або в прибутку на одиницю вкладених коштів.

Формула порога рентабельності в грошовому вираженні:

ПРД = В * З пост / (В – Зпер)

Формула розрахунку порога рентабельності в натуральному вираженні (в штуках продукції або товару):

ПРН = З пост / (Ц – ЗСпер)

де:

 • ПРД – поріг рентабельності в грошовому вираженні.
 • ПРН – поріг рентабельності в натуральному вираженні.
 • Зпер – змінні витрати.
 • З пост – постійні витрати.
 • Ц – Ціна, виручка на одиницю продукції,
 • ЗСпер – середні змінні витрати (на одиницю продукції).
 • В – виручка.

Якщо підприємство має справу з декількома найменуваннями продукції, то поріг рентабельності можна визначити за формулою:

Формула порога рентабельності

де:

 • С – постійні витрати;
 • Р – ціна виробу;
 • V – змінні витрати;
 • Q – кількість виробів;
 • i – i – e виріб (i = 1, …, п).

В рамках здійснення операційного аналізу існує можливість визначити не тільки поріг рентабельності всього підприємства, а й окремого виду продукції або послуг. Саме здатність кожного товару «відповідати» за фінансовий стан покладена в основу формування асортиментної політики підприємства.

Замість терміна поріг рентабельності часто використовується термін точка беззбитковості. Підприємство стає прибутковим, коли фактичний виторг починає перевищувати порогову. Чим більше це перевищення, тим більше запас фінансової міцності компанії і, відповідно, сума прибутку. Запас фінансової міцності – це різниця між фактичною (або планованої) виторгом від реалізації і порогом рентабельності.

Існує певний взаємовплив і взаємозалежність між витратами, обсягом виробництва і прибутку. Відомо, що при дотриманні всіх інших рівних умов темпи зростання прибутку завжди випереджають темпи зростання реалізації продукції. При зростанні обсягу реалізації продукції частка постійних витрат в структурі собівартості продукції знижується і з’являється “ефект додаткового прибутку”.

Посилання на основну публікацію