Аналіз обсягу попиту

Аналіз розмірів попиту – аналіз, спрямований на виявлення розриву між попитом і пропозицією для винесення рішення про найбільш прибуткових напрямках виробництва, а також потенційних сегментів ринку, проникнення в які полегшено зважаючи зниженого рівня конкуренції.
ENG: Demand analysis

Під споживчим попитом розуміється та частина сукупної суспільної потреби в товарах і послугах, яка при даному рівні цін і тарифів може бути задоволена за рахунок коштів споживачів. У свою чергу, потреби являють собою історично зумовлені і об’єктивно необхідні запити людей до умов життя, праці та побуту. Залежно від ступеня задоволення розрізняють реалізований (задоволений) і незадоволений попит. Реалізований попит характеризується сумою грошових коштів споживачів, витрачених на покупку товарів. Показником задоволеного попиту населення в товарах служить роздрібний товарообіг. Прямих показників незадоволеного попиту не існує. Непрямими його показниками можуть бути: приріст заощаджень і залишку грошових коштів на руках у населення, помітне підвищення цін на зазначені товари, різке зниження запасів зазначених товарів у торговій мережі та на складах виробників.

Еластичність попиту – це його здатність гнучко змінюватися під впливом визначальних чинників. Оскільки головний з цих факторів – ціна, то спочатку звернемося до цінової еластичності попиту. Вона вимірює ступінь реакції (або чутливості) споживачів до змін ціни. Залежно від цього ступеня попит умовно ділять на два види: еластичний і нееластичний. Якщо невелика зміна ціни супроводжується значною зміною величини попиту, то такий попит називається «еластичним». Якщо навіть дуже велика зміна ціни лише ненабагато змінює величину попиту, то такий попит отримує назву «нееластичного».

Зв’язок між попитом і пропозицією. Одним з найважливіших умов розвитку ринку і обігу товарів є пропозиція товарів, що представляє собою масу товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на нього. Пропозиція і попит – дві протиборчі одна одній і взаємообумовлені категорії ринкової економіки. Пропозиція формується під впливом населення, а попит формується і реалізується тільки при наявності пропозиції товарів на ринку. Їх глобальні співвідношення відображають певний рівень розвитку економіки країни або регіону. Наприклад, в умовах ринкової рівноваги, характерного для нормального розвитку економіки, пропозиція товарів (П) дорівнює обсягу попиту (С): П = С. При ПС) може бути результатом не тільки зайвого виробництва або імпорту товарів, а й непомірного роздування цін, дефіциту грошей у населення при незадоволенні багатьох їхніх потреб. Вихід з даної ситуації пов’язаний зі зниженням цін на товари і послуги, розширенням платоспроможного попиту населення.

Аналіз попиту. Зробити аналіз попиту теоретично дуже складно, так як будь-яке вивчення статистики, залучення соціологічних досліджень і друкованих матеріалів дає дуже приблизний результат. Особисті контакти з можливими покупцями дають можливість визначити їх перевагу, смаки і вимоги, але це вимагає великих витрат часу і грошей. В даному випадку ефективно застосувати пробні продажі, але це не завжди реально здійснити. Потрібно враховувати, що попит на традиційні товари (наприклад, хліб) практично постійний, а при випуску принципово нових товарів попит тільки зароджується і може випереджати пропозицію, тобто обсяг виробництва даного товару. Але настає момент, коли попит на товар насичується, потреби покупців задовольняються, обсяг виробництва починає перевищувати попит. Як інформація для вивчення попиту можуть служити дані, отримані в результаті застосування касових апаратів, що дозволяють постійно враховувати щоденну реалізацію товарів за кількістю, сумі, структурі, в тому числі за асортиментом і навіть по окремих товарах.

Прогнозування попиту – це передбачення загального обсягу і структури попиту на споживчі товари і послуги, які можуть бути пред’явлені на ринку в прогнозованому періоді при певних умовах зміни платоспроможності споживачів і пропозиції товарів. Прогнози споживчого попиту необхідні для розробки стратегій розвитку виробничих і торговельних підприємств, для вироблення раціональної політики державного регулювання товарного обігу. Процес прогнозування споживчого попиту включає наступні етапи: підготовку та обробку вихідної інформації для розрахунку прогнозу; розробку гіпотези передбачуваних соціально-економічних умовах розвитку попиту в прогнозованому періоді; розрахунок прогнозу на перспективу; оцінку отриманих результатів прогнозування попиту і розробку правил їх можливого коректування.

Посилання на основну публікацію