Зображально-виражальні засоби в художньому творі

Образотворчими засобами мови твори художньої літератури визначають порівняння, епітет, метафору, метонімію, гіперболу і інші засоби виразності.

Порівняння прояснює будь – яке явище/поняття шляхом зіставлення (порівняння) з іншим предметом/явищем.

Епітет – образне визначення, що має переносний сенс.

Епітетами автор підкреслює властивості, ознаки будь-якого предмета, надає їм додаткову емоційне забарвлення. Найбільш часто для епітета використовуються метафори.

Метафора. Слово не завжди вживається в своєму прямому значенні, воно може мати також переносне значення, як би «позичити» у іншого слова або поняття його значення.

Інакше кажучи, властивості одного об’єкта переходять на інший об’єкт. Наприклад, у виразі «золота осінь» жовта осіннє листя названа золотий не тому, що вона росте на цьому золотом дереві, а за подібністю з золотом – металом жовтого кольору. При цьому в тексті пояснюють слова (як ніби, на зразок, що нагадують) відсутні, але завжди маються на увазі.

Метафора завжди підвищує виразність мови, посилює емоційну сторону твору. В основному виражається іменником або дієсловом, рідше – іншими частинами мови.

Різновиди метафори:

  • уособлення
  • метонімія
  • синекдоха

 Прагнучи надати твору яскраву образність, автор користується перенесенням по суміжності понять – метонімії.

Існує кілька прийомів подібного перенесення:

  • Зовнішнє вираження і внутрішній стан уподібнюються
  • Дія уподібнюється свого знаряддя
  • Предмет уподібнюється своєму господареві
  • Уподібнення вмістило з вміщує в нього

Гіпербола – одне з найбільш часто вживаних художніх засобів значного перебільшення властивостей предметів, розмірів явищ, сили почуттів.

Гіпербола може ідеалізувати предмет або явище, на яке направлено, але також мати нищівну спрямованість.

Алегорія використовується для посилення виразності поетичного мовлення, зображує абстрактне поняття за допомогою конкретного образу.

Алегорія включає смисловий елемент (явище або поняття, зображуване автором, яке при цьому не називається), а також образно – предметний (конкретний предмет, який представляє дане явище, поняття).

Оксюморон, або оксиморон – стилістична фігура, яка допомагає створити яскраве образне вираження, поняття за допомогою протилежних за змістом понять, поєднуючи непоєднуване.

Наприклад, «живий труп», «мертві душі», «старий новий рік».

Посилання на основну публікацію