Західна література 20 століття: основні тенденції

Осмислюючи основні тенденції, які характеризують літературу Заходу XX століття, слід розглянути структуру і ідейно-тематичне своєрідність художнього процесу, зробити висновки про його стан, про напрямки його руху. Необхідно виділити і узагальнити визначальні риси художньої свідомості, головні тенденції в теорії та практиці літератури.

Картина художніх явищ XX століття різноманітна – сюрреалізм, символізм, екзистенціалізм, постнатуралізм, експресіонізм, міфологічний роман, постмодернізм. Будь-яке поділ літератури на періоди і стилі вельми умовно і штучно. Складно точно визначити межі того чи іншого літературного напряму. Творчість багатьох письменників не вкладається в рамки єдиного стилю. Художня творчість набагато багатше, ніж будь-яка теорія, його описує.

Панорама літературних явищ західної літератури XX століття дозволяє простежити історичний рух художньої думки. Однак поділ літератури на періоди не бере до уваги в достатній мірі місце, роль, значимість і тривалість різних філософських і естетичних ідей і напрямів в сучасному художньому свідомості. Фрейдизм, наприклад, набуває широкого поширення на початку XX століття, але це не заважає йому займати центральне місце в культурі всього століття. Або інший приклад: екзистенціалістські концепції, народжені літературою в першій половині століття, продовжують впливати на художні пошуки кінця століття.

Західна література XX століття відрізняється широким спектром філософсько-естетичних пошуків, які свідчать про перегляд традицій літератури XIX століття, так само як і про спроби співвіднести відомі художні принципи зі змінною історичною реальністю. Якщо порівняти естетичну теорію і практику словесності XIX століття з літературними явищами XX століття, то можна виявити істотні зміни самої орієнтації мислення культури останнього сторіччя. Багато письменників орієнтуються на принципи суб’єктивного ідеалізму, набуває широкого поширення і в багатьох відносинах панування суб’єктивно-ідеалістичний підхід при аналізі та вирішенні основних естетичних та історичних проблем. Суб’єктивізм – один з найбільш характерних ознак художнього мислення західних художників слова.

Проглядається відрив мистецтва від об’єктивних вимірів художньо-естетичних явищ і проблем дійсності, а часто повне ігнорування їх на користь все більш повної абсолютизації суб’єктивного початку в художній діяльності. У художніх пошуках письменників все частіше звучать тема трагічного свідомості і мотив відчуження.

Піддається переоцінці поняття «художній образ». Проблема мистецтва і художнього образу як відображення або навіть як зображення реальної дійсності все частіше підміняється проблемою мистецтва як знака, символу і міфу. Абсурд і «потворне» зводяться до рівня правомірного сучасного художнього світовідчуття.

Крах гуманістичних принципів і критеріїв в буржуазно-естетичному аналізі художніх цінностей, активно розвиває процес дегуманізації мистецтва. Твори багатьох письменників наповнені ідеями песимізму і відчаю, нігілізму і відчуження. Категорії прекрасного і піднесеного піддаються девальвації. Багато в чому цьому сприяв психоаналіз 3. Фрейда.

Психоаналіз естетичне, а психологічне вчення, що досліджує структуру людської психіки, її глибинні пласти. Художні твори служили для Фрейда сферою застосування психоаналітичного методу, що зводить багатопланове художнє зміст до спільного знаменника несвідомого.

Мистецтво, на думку Фрейда, – це не тільки плід і прояв несвідомих потягів, а й вельми ефективна психотерапія, що попереджає емоційні зриви як у творця твори, так і у читача. Теорія Фрейда багато в чому визначила художні пошуки літератури XX століття.

Багато творів західної літератури створені під впливом загального для XX століття відчуття кризи культури, наслідком якого є усвідомлення людиною розгубленості в світі і в зв’язку з цим його гіпертрофована заглибленість в себе, у світ своїх переживань.

Нову інтерпретацію отримує і тема порочності громадських догм. Всебічно розроблена реалізмом XIX століття, в творах XX століття вона переноситься на відносини між людьми, світ бачиться страшною загрозою, силою, жорстоко розправлялися з будь-якими спробами людини відстояти гуманістичні ідеали.

Дегероизация набуває широкого поширення, у багатьох художніх дослідах зникає не тільки образ людини, створеного літературою XIX століття, – багатий, багатосторонній і повнокровний, а й взагалі більшість персонажів звільняються від зобов’язань мати впізнаваний людську подобу.

Саме заперечення авангардистських мистецтвом класичної літератури, що є об’єднуючим ознакою його різних течій, багато в чому стало наслідком духовної кризи, пов’язаного з усвідомленням протиріч між перспективністю наукового прогресу і консерватизмом суспільної системи. Перша світова війна породила відчуття безсилля гуманістичних теорій, посилила напругу і дисгармонію між людською особистістю і лякає світом, який породжує і обесчеловечівает цю особистість.

Класичні розповідні форми, створені реалізмом XIX століття, в ряді випадків переставали відповідати характеру, що змінюється. Виявилася потреба в новому художньому мові. Модерністські форми мистецтва часто доводили свою перспективність і ставали естетично дієвими. Однак модернізм не тільки відгук на кризу буржуазного свідомості, а й породження цієї кризи. Це проявилося в зусиллях модерністів містифікувати процеси дійсності, звести всю гаму буття до єдиного настрою, як правило, трагічного, і представити її у формальній логіці образотворчих засобів.

Безумовно, не можна тільки критично ставитися до змінам, які відбулися в літературі останнього століття. Письменниками не залежно від їх естетичних і філософських пристрастей висуваються важливі проблеми, що дозволяють розібратися в складних перипетіях відносин людини і світу. Не тільки модерністські тенденції визначають своєрідність літературного процесу XX століття. Зберігаються і реалістичні традиції культури, звучить критика декадентсько-індивідуалістичної інтерпретації мистецтва, багато творів відрізняє гуманістичний пафос, вірність ідеям солідарності між людьми.

XX століття переглядає ідеали і художні рішення попереднього століття. Музика звертається до автономного звуку, живопис – до мазку, поезія – до математичного мови. Першоелементи вибудовують основу нового міфологічного простору, що руйнує класичну традицію. Експеримент XX століття пов’язаний з розумінням того, що класичні форми художності не в змозі висловити безпрецедентний історичний досвід світових трагедій. Багато етико-естетичні формули XIX століття були скомпрометовані частим використанням, доведені до хрестоматійності і в зміненому розумовому контексті перестають бути значимими. Ревізії піддається і мова: Росія захоплена абревіатурами, Англія – ​​спрощенням лексикону. В ейфорії експерименту здається, що здобутий новий художній мову, що володіє безпрецедентним потенціалом. Поступово приходить розчарування, усвідомлюється марність спроб за допомогою математичної логіки і експерименту роз’яснити істота вічних колізій. Розуміється необхідність наситити культуру «естетикою людського». Відчувається потреба повернути естетичні лейтмотиви, відкинуті епохою, розкласти традиційні літературні рішення на структурні першоелементи.

Посилання на основну публікацію