Що об’єднує природні і гуманітарні науки?

Відзначається, що в XX в. в природознавстві спостерігалися такі докорінні зміни світоглядного характеру, які співзвучні методологічним проблемам гуманітарних наук, і це зближує обидві галузі знання [Розов 2005: 23]. Криза предметоцентрізма, хвильова революція, а також принцип додатковості сприяли зближенню природничих і гуманітарних наук. Гуманітарні науки, включаючи семіотику, філософію науки і епістемологію, стали помітно ближче до сучасної фізики [Там само: 23].
Найглибше і закономірне єдність спостерігається на рівні методології або категоріального ізоморфізму. Наявні методи, теорії та наукові дисципліни стають зразками в нових сферах пізнання. Так, термін екологія перекочував в гуманітарні контексти – соціальна екологія, культурна екологія, етнічна екологія, екологія науки. Біологічний термін морфологія – вчення про будову рослин, – використаний В. Я. Проппом в його революційному праці «Морфологія казки», підкреслює ізоморфізм біологічного та фольклористичного в структурному підході до опису складових частин фольклорного дискурсу, наприклад, функцій дійових осіб. Нагадаємо, що на схожість філології з біологією вказував Б. І. Ярхо. Філософ Х.-Г. Гадамер відзначив тісну відповідність між філологією і природознавством на ранній стадії саморазуменія [Гадамер 1988: 229]. Філологія виявилася керівної для природничо-наукового методу, оскільки націлена на мистецтво розуміння і «наказує природознавства задачу розшифрувати« книгу природи »» [Шадріна 2009: 164].
На тлі сказаного чи не здається екстравагантним заголовок статті в Працях історико-філологічних наук РАН «Філологія XXI століття як природничо-наукова дисципліна». Автор М. Н. Віролайнен пише про те, що «європейська цивілізація» переходить в принципово нову якість, яка визначається двома факторами – революцією в інформатиці та революцією в біології. Перша веде до стрімкої віртуалізації світу, а друга – до зміни фундаментальних біологічних характеристик homo sapiens. Ці зміни перерозподіляють відносини між природною і штучною середовищем. Суспільство від індустріального переходить до інформаційного (когнітивному). Інформаційне середовище не носить матеріального характеру. Віртуальна реальність стає середовищем проживання, в яку фізично занурюється людина. Сучасне розуміння віртуальної реальності близьке до поняття ноосфери Вернадського або «мислезёма» Хлєбнікова, які трактували породження інтелектуальної, духовної та творчої діяльності як реальність, що не протиставлену фізичного світу, а навпаки, замикається з ним [Віролайнен 2009: 114]. Віртуальна реальність змінює погляд на співвідношення природничо-наукового і гуманітарного знання. Штучне середовище, створювана інформаційним суспільством, має яскраво виражену природу текстової реальності. Це зумовлює місце і роль філології в процесах пізнання і практиці. Все більш актуальним стає розуміння безглуздя антагоністичного протиставлення природничих і гуманітарних наук: гуманітарно все знання, оскільки воно є знанням людини.
Отже, особливістю гуманітарного знання є:
• текстуальна природа предмета;
• інтерпретатівний;
• діалогічність;
• складність взаємовідносин між суб’єктом і об’єктом, включеність суб’єкта в суспільне життя, культуру, науку і мистецтво;
• наявність ціннісної складової;
• оповідний характер викладу матеріалу.
Природничо і гуманітарне єдині в тому, що це знання наукове.

Посилання на основну публікацію