Основні ознаки реалізму в літературі

В епоху О. С. Пушкіна завершилося остаточне формування класичного літературного стилю і мови. Реалізм, що зародився в середині 20-х років у творчості російського генія, досягає свого розквіту в другій половині XIX століття і визначає не тільки розвиток російської літератури, а й її величезний вплив на світову літературу XIX і наступних століть.

Особливістю нового літературного напряму стали широта зображення життя, повнота осягнення характеру людини, увага до її внутрішнього світу і соціального буття. Письменники-реалісти прагнули до створення типових образів і достовірних соціально-побутових картин.

Народність – одна з найважливіших категорій для літератури реалізму. Ще в 30-і роки XIX століття міністр народної освіти граф С. С. Уваров афористично визначив формулу офіційної народності: «Самодержавство. Православ’я. Народність». У літературі розуміння народності лаконічно висловив В. Г. Бєлінський:

«Народність полягає не в тому, щоб зображати сіряк, постоли, сивуху і кислу капусту, а в тому, щоб зображати життя з точки зору народу і в інтересах народу».

Історизм – ще одна ознака реалізму.

  • По-перше, він передбачає обов’язкову історичну приуроченість всіх подій, що відбуваються до будь-якої епохи. У творах класицизму орієнтація була на умовну епоху, в творчості романтиків історична обстановка, “дух часу” не визначали особистість героя, в реалістичному ж творі історична епоха не тільки змальована за допомогою конкретних і достовірних деталей, але й осмислена як один з найважливіших факторів, що впливають на свідомість і вчинки особистості;
  • По-друге, історизм проявляється в тому, що все в суспільстві, включаючи саму людину, реалісти розглядали в безпосередньому зв’язку з історичним розвитком.

Російські реалісти сприймали людину не тільки як продукт соціального середовища, певних політико-економічних обставин, а й як спадкоємця великих історичних подій Росії, духовних здобутків народу, православних святинь. Все це, на думку письменників, мало величезний вплив на формування російської людини, її світогляду і моральності.

Посилання на основну публікацію