Філологія в класифікації наук

До розуміння суті філології можна підійти з боку науковедческої таксономії – визначити місце філології серед інших областей пізнання.
Відомо, що науки класифікуються з часів Аристотеля, який виділяв теоретичне знання – пізнання ведеться заради нього самого, практичне – виробляє ідеї, керівні поведінкою людини, і творче – пізнання здійснюється для досягнення чого-небудь прекрасного [2].
Німецький історик культури і філософ В. Дільтей (1833-1911) розмежовував два класи наук – науки про природу (вивчення життя природи) і науки про дух (вивчення життя людей) [БРЕ 2007: 8: 751].
Сучасні вчені розмежовують науки про природу (природознавство) і науки про суспільство (суспільствознавство – гуманітарні та соціальні дисципліни) [3].
Виділяється також суміжна область наук – інтеллектуалістіка, що вивчає саме пізнання, т. Е. Логіку, гносеологію, діалектику, епістемологію [4] та ін.
Сперечаються про місце математики в класифікації наук. Багато схильні вважати математику не суверенними наукою, а універсальною мовою науки. Так, фізик Н. Бор писав: «… Ми не будемо розглядати чисту математику як окрему область знання; ми вважатимемо її швидше удосконаленням спільної мови, що оснащує його зручними засобами для відображення таких залежностей, для яких звичайне словесне вираження виявилося б неточним або занадто складним »[Бор 1961: 96]. Це висловлювання вченого нам видається цікавим у зв’язку з тим, що практично всі сучасні науки в тій чи іншій мірі вдаються до математичного апарату і квантитативним методиками.
Особливе положення займає філософія, яку найчастіше виводять за межі наукового знання. Питання про співвідношення філософії і наки вимагає спеціального розгляду.
Якщо природничі науки підрозділяються без особливих суперечок, то громадські класифікувати важко. Історики і філософи науки констатують: «Класифікація соціально-гуманітарних наук розроблена слабо» [Джегутанов та ін. 2006: 136]. З цим згодні і філологи: «… Спеціальні роботи, де б всерйоз обговорювалося« пристрій »гуманітарного знання, настільки нечисленні» [Фрумкіна 1999б: 29]. Ми повністю поділяємо думку про труднощі побудови таксономії громадських, гуманітарних і філологічних наук.
У довідковій літературі гуманітарні науки визначають як групу академічних дисциплін, об’єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття і якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає яку або наукову дисципліну. Гуманітарні науки зазвичай відрізняють від суспільних і природничих наук і включають в них такі предмети, як класика, мови, література, музика, філософія, виконавські види мистецтва, релігія і образотворчі мистецтва. Гуманітарні науки – це суспільні науки, що досліджують явища культури в різних їх проявах і розвитку (див .: [http://www.glossary.ru]). Наприклад, історія або культурологія. Для М. М. Бахтіна гуманітарні науки – науки про людину в його специфіці [Бахтін 1979: 285]. Це думка поділяється сучасним лінгвістом: «Гуманітарна наукова область має своїм предметом духовний внутрішній світ людини, її інтелект, психіку« … », а також продукт цього внутрішнього світу з точки зору їх відображення в ньому» [Перцов 2009: 102]. Цікава точка зору М. І. Шапіра, на якого посилається тільки що процитований автор: «Вчених-гуманітаріїв цікавить у людині не природне, а культурне, чи не природне, а штучне» [Там само: 102].
Виділення гуманітарних наук з філософії, психології та суспільних наук, вважають науковознавці, являє собою прагнення до вивчення особистості як до одного з меж пізнання, тому гуманітарні науки і гуманітарне знання взагалі прагнуть до пізнання індивідуального, особистісного у всій їх конкретності і повноті. У великій сфері людини і «світу людини» повинні бути аспекти, досліджувані тільки гуманітарним знанням [Ільїн, Калінкін 1985: 173, 179]. Висловлена ​​позиція в цілому поділяється і нами. Однак при цьому вважаємо, що акцент на слові гуманітарний гранично розширює поняття «гуманітарні науки», позбавляючи його визначеності [5].
На наш погляд, в основу класифікації повинні бути покладені певні критерії, на кожному рівні таксономії свої. На першому – розмежування суспільних наук (тут враховується характер досліджуваної дійсності, яка може бути реальною і відбитою).
Науки соціально-економічні (соціологія, політологія, економічні дисципліни, юриспруденція) вивчають людину і суспільство в реальній дійсності. Гуманітарні науки (наприклад, історія, філологія) досліджують homo sapiens і суспільство в відбитою дійсності.
Що значить «відображена дійсність»? Це реальна дійсність, сприйнята індивідуумом (відображена в його свідомості), в тій чи іншій мірі осмислена і явлена ​​у формі усного або письмового тексту. Це дійсність, побачена очима Іншого і пізнана ім. Ми солідарні з думкою одного із засновників філології А. Бека (1785-1868), що вважав, що філологія є «пізнанням пізнаного». Німецький учений вважав, що всяка філологічна робота має справу з пізнанням думок інших людей, які вже раніше продумали питання і виклали свої погляди на нього. Філолог, продовжує А. Бек, прагне усвідомити собі і як би повторити думки свого попередника. Таким чином він може мати справу з предметами інших наук, але в тих спеціальних науках ці предмети пізнаються по їх основному завданню, для філолога ж вони становлять інтерес як пам’ятки певної епохи, в них його цікавить творча свідомість (цит. За: [Радциг 1965: 83]).
Гуманітарне пізнання – це специфічна форма вторинного відображення дійсності, опосередкована текстами. Тому гуманітарні науки від інших відрізняються тим, що їх об’єкт – тексти, – результат інтелектуальної діяльності Іншого. Примітно, що центральний теза основоположною роботи М. М. Бахтіна «Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках. Досвід філософського аналізу »може бути сформульований так: текст – первинна даність (реальність) і вихідна точка всякої гуманітарної дисципліни [Бахтін 1986: 297].
Гуманітарні науки досліджують інформаційний продукт, створений людиною і в тій чи іншій мірі містить відомості про автора. Акцент на «людський фактор» пояснює, чому ці науки називаються гуманітарними. Натураліст, наприклад, створює природничо текст про результати вивчення навколишнього світу, а філолог в цьому тексті цікавиться не природою, а тим, хто її вивчає, і тим, як людина уявляє собі пізнане. Отже, соціально-економічні науки виводяться за межі гуманітарного знання.
Гуманітарний знання в свою чергу диференціюється на ряд наук і дисциплін. Потенційно таких наук і дисциплін безліч. Актуально звучить думка В. І. Вернадського: «Чим ближче науковий охоплення реальності до людини, тим обсяг, різноманітність, заглибленість наукового знання неминуче збільшуються. Безперервно росте кількість гуманітарних наук, число яких теоретично нескінченно, бо наука є створення людини, її наукової творчості та його наукової роботи; кордонів пошукам наукової думки немає, як немає меж нескінченним формам – проявів живої особистості, особливо людської, які все можуть стати об’єктом наукового шукання, викликати безліч конкретних наук »[Вернадський 2004: 381].
Серед гуманітарних наук здавна виділяють історію і філологію. Ці дві науки об’єднуються терміном історико-філологічні. Так, у структурі Російської академії наук функціонує Відділення історико-філологічних наук РАН.
У історії з такими науками, як соціологія, етнологія або політологія, є щось спільне. Всі вони вивчають суспільство, але по-різному. Соціологія, наприклад, має справу безпосередньо з конкретними групами, спільнотами людей, вивчає ті чи інші аспекти їх реальному житті. Історик же має справу тільки з текстами, в яких відображена суспільне життя. І взагалі, історія починається з перших письмових знаків. До цього у людства є лише передісторія, для якої дослідницький інструмент – археологія. Це думка німецького філософа К. Ясперса (1883-1969) (Див. Докладніше про це: [Ясперс 1991]).
Усередині гуманітарних наук, орієнтованих на текст, диференціація здійснюється за критерієм – ставлення до тексту. У історії та філології різний підхід до текстів. Історик в тексті, що представляє відображену дійсність, шукає свідоцтва про дійсність реальною. Текст в цьому випадку оцінюється єдино за ступенем достовірності, адекватності повідомлення реальним подіям. Для історика текст – це документ. У ході аналізу текст як би долається. Він для історика не більше ніж вікно, через яке дослідник намагається побачити те, що було насправді.
Для філолога – текст не вікно, через яке він намагається побачити щось інше. Для нього текст цінний сам по собі. Це вже не документ, а монумент, гідний всебічного вивчення. Показово в цьому відношенні вислів: «Для історика структурна одиниця мемуарів – зафіксований документально історичний епізод. Для філолога документальної точності недостатньо. Його цікавлять художні достоїнства твору »[Рожкова 2009: 183]. Історія та філологія як гуманітарні науки об’єднані об’єктом – текстом – і розрізняються предметом дослідження.
Відсутність загальноприйнятого розуміння терміна філологія призводить до ускладнень у вирішенні низки теоретичних і практичних питань, на які поки немає однозначних відповідей: що таке текст і які його межі; філологія – це підхід до тексту, метод дослідження, комплекс наук або єдина багатопрофільна наука; чому Є. Д. Поліванов і деякі інші філологи лінгвістику виводять за межі філології; чому лінгвістика, здатна аналізувати будь-який художній і нехудожній текст, що володіє найбагатшим серед гуманітарних наук дослідним інструментарієм, не може замінити собою літературознавство; що таке філологізм і чому давньоруські та фольклорні тексти легше інших художніх текстів піддаються філологічному аналізу; якщо розуміння, на якому ґрунтується філологічну пізнання, за природою своєю поліваріантність, то як бути з істиною, без якої не мислиться науковість знання, що значить філологізація освіти та ін. Ускладнює і таке питання: які наукові та навчальні дисципліни можна безперечно, чи не плутаючи філологію з гуманітаристикою, віднести в числу філологічних.
Питання про суть філології як науки та навчальної дисципліни стає актуальним у зв’язку з перебудовою системи вітчизняної вищої освіти, появою бакалаврату та магістратури за напрямом «Філологічна освіта». У середній школі виникають класи філологічного профілю. Назріла необхідність у відповідних програмах і навчальних книгах.
С. І. Гиндин справедливо зауважує, що відсутність філологічних програм для школи пояснюється тим, що, незважаючи на поширеність, дефініція «філологічного» залишається невизначеною [Гиндин 1998: 83]. Вимагає дисциплінарної підтримки актуальне в сучасній вітчизняній педагогіці поняття «філологічна компетенція», оскільки межі філології, її витоки все ще залишаються дискусійними [Махмурян 2008: 202].
Відсутність пропедевтичного курсу «Вступ до філологію» і узагальнюючого курсу типу «Теорія філології» або «Основи філології» не випадково. Це наслідок термінологічної невизначеності цілої області пізнання.
Становлення нової словесності і прагнення до гранично міцної кооперації перш розрізнених філологічних дисциплін вимагає глибокого теоретичного осмислення питань філології, які були поставлені на початку XIX ст. і до XXI століття не отримали влаштовує всіх філологів і суспільства в цілому дозволу.
У філологізме бачиться запорука більш високої наукової точності дослідження. М. Л. Гаспаров, член редколегії та автор журналу «Philologica», так визначив завдання, що стоять перед новим виданням: «Для мене мета – це філологія як точна наука, а в наш час наукові дослідження на кожному кроці підмінюються власним інтуїтивним творчістю» [ http://www.rvb.ru/philologica/000rus/000rus_about.htm].
Так що питання: «Що таке філологія?» – Зовсім не пусте.

Посилання на основну публікацію