Есе “Мій погляд на науково-дослідну діяльність у педагогічному коледжі”

Наука – це форма відображення дійсності в спеціальної термінології, визначених кліше. Дослідження дозволяє пізнати сутність, факти і закономірності навколишнього світу і його складових. Проаналізувавши будь-який вид діяльності – можна, сказати, в чому полягає її предмет, з’ясувати спонукають її потреби і мотиви, описати різновиди складових діяльність дій та операцій.

Таким чином, науково – дослідницька діяльність – це розумові дії і операції, спрямовані на аналіз і синтез навколишньої дійсності, їх результат виражається в умінні використовувати і діяти категоріями науки, бачити свою область знань і професійну діяльність очима дослідника.

У педагогічному коледжі приділяється достатньо уваги даного виду діяльності, так Сельдіміровой Раїсою Арсентіївна розроблені та реалізовані в практиці принципи організації, етапи підготовки до дослідницької діяльності студентів.

Зупинимося детальніше на етапах підготовки. Так, перший етап підготовчий, він вводиться на другому курсі і тут вирішується цілий ряд завдань, основною з яких є: формування основ методологічних знань та дослідницьких умінь.
Завдання це вирішувалася Раїсою Арсентіївна на предметі «ОІРС» (основи дослідної роботи студента).

Саме цей предмет ввів у початкове оману, що науково – дослідницька діяльність не для мене, і я ніколи не зможу її зрозуміти. Дуже складно було сприймати інформаційний матеріал Раїси Арсентіївна, оскільки термінологія, побудова пропозицій, завдання, пояснення педагога були настільки науково викладені, що студенту, був просто не зрозумілий цей мову. Предмет тривав один семестр і по закінченню його, певних результатів не було нами досягнуто.

Це завдання вирішувалося поетапно через залучення студентів до виступів з доповідями на заняттях, до участі в предметних олімпіадах і предметних семінарах, до підготовки написання курсової.

Поступово первісна уявлення про даному виді діяльності змінилося, і стали доступні до розуміння наукова термінологія, кліше, принципи, засоби науково – дослідної діяльності, методи і прийоми роботи з науковими текстами. Сформувалося уявлення про дослідницьку діяльність, але на даний момент не цілісне, залишалися питання не вирішені.

Другий етап – це становлення готовності до дослідницької діяльності. На третьому курсі почалася активна підготовка до написання курсової роботи студента. І саме тут реалізовувалися отримані раніше знання, вміння і навички. Науковий керівник Івкова Ольга Володимирівна, викладач методики образотворчої діяльності, приділяла увагу кожному студенту при написанні курсової, тактовно виправляла помилки, відповідала на запитання, давала поради, вказівки, наводила приклади і так далі.

Саме її організованість, наполегливість, уміння доводити почату справу до кінця, правильність, розсудливість, вимогливість по відношенню до себе та інших стали для мене стимулами для подальшої наукової діяльності і тими якостями особистості, до яких я стала прагнути.

Завдання, які ставить Раїса Арсентіївна перед студентами на третьому курсі, багатьма були вирішені і курсові роботи були захищені в кінці навчального року.

На завершальному етапі створювалися умови для зміцнення готовності студента до дослідницької діяльності, формування досвіду науково – дослідницької діяльності. Студенти активно залучалися до участі в конкурсах наукових робіт, до міні науково – практичних конференцій, до наукових семінарам, до написання й захисту випускної кваліфікаційної роботи.

На мій погляд, науково – дослідна діяльність реалізується в Новокузнецьком педагогічному коледжі № 2 на досить високому рівні. Але, з точки зору студента, перший ознайомлювальний предмет «ОІРС», складний для сприйняття і розуміння. Необхідно продумати структуру, хід викладу матеріалу, а найголовніше на доступній мові дати визначення основних понять, спиратися на приклади з життя, так як наукова діяльність багатьом студентам не знайома.

Науково – дослідницька діяльність надає можливість кожному сказати: «неможливе – можливо”! Головне докласти зусиль і багато іншого.

Посилання на основну публікацію