Драма і її видова своєрідність

У драмі, як і в епосі, наявна система персонажів, конфлікти між героями, що розгортаються в просторі і часі, сюжет, побудований певним чином. Драму і епос, на відміну від лірики, ріднить об’єктивне зображення життя – через події, вчинки, зіткнення, боротьбу персонажів.
Однак у порівнянні з епосом драма має свої особливості. За словами А.М. Горького, “п’єса – драма, комедія – найважча форма літератури, – важка тому, що п’єса вимагає, щоб кожна діюча в ній одиниця характеризувалася і словом і ділом самосільно, без підказування з боку автора”.
У п’єсах немає описовості, авторських пояснень, немає оповіді, а характери героїв розкриваються в їх мови, діях і вчинках, у конфліктних ситуаціях, у взаємозв’язках.
Основу драми становить дію. На відміну від епосу, де дія описується як совершившееся, що відбувалося в минулому, дія в драмі розгортається в теперішньому часі, безпосередньо відбувається на очах у глядача, відрізняючись активністю, безперервністю, цілеспрямованістю, ущільнення. Інакше кажучи, в драмі відтворюється сама дія, скоєне героями, а не розповідається про цю дію.
Дія показується через конфлікт, що лежить в центрі драматичного твору, що визначає всі структурні елементи драматичної дії (зокрема, композиція п’єси підпорядковується розкриттю конфлікту). Нерозривно пов’язані один з одним, драматична дія і конфлікт виступають основними ознаками драми як літературного роду. Розвиток дії і конфлікту проявляється в сюжетній організації твору. У класичній драмі немає широти і багатоплановості сюжету, як в епічному творі. У драматичному сюжеті сконцентровані лише вузлові, етапні події в розвитку дії і конфлікту. У творах драматичного роду сюжет відрізняється напруженістю і стрімкістю розвитку, більшою оголеністю конфлікту.
Драматичний конфлікт, що відображає конкретно-історичні та загальнолюдські протиріччя, що розкриває сутність часу, соціальні відносини, втілюється в поведінці і вчинках героїв, і насамперед у діалогах, монологах, репліках.
Діалог у драмі – основний засіб розвитку дії і конфлікту і основний спосіб зображення характерів (найважливіші функції драматичного діалогу). (У прозі діалог поєднується з авторською мовою.) У ньому розкривається зовнішня і внутрішня життя персонажів: їх погляди, інтереси, життєва позиція і почуття, переживання, настрої. Інакше кажучи, слово в драмі, будучи ємним, точним, виразним, емоційно насиченим, словом-дією, здатне передати всю повноту характеристики дійових осіб.
Формою мовної характеристики персонажів у драмі є і монолог – мова дійової особи, звернена до самого себе чи до інших, але, на відміну від діалогу, яка не залежить від відповідних реплік. У прозі минулого грає не головну роль, зате переважає в ліриці. У драмі в монолозі розкриваються ідеали, переконання персонажів, їх духовне життя, складність характеру.
Отже, характер і слово в драмі взаємозумовлені, знаходяться в єднанні: в мові виявляється характер, а характер, у свою чергу, накладає відбиток на мова персонажа. Виникає вимога суворої індивідуальності мови кожного героя. Цю особливість драми підкреслював М. Горький у статті “Про п’єсах”: “Дійові особи п’єси створюються виключно і тільки їх промовами, тобто чисто мовним мовою, а не описовим”. А значить, драма вимагає від читача розвиненого і всебічного уяви. Спираючись в принципі лише на драматичну мова (насамперед – діалоги, монологи), читач повинен уявити собі місце і час дії, зовнішній вигляд героїв, їх манеру говорити і слухати, їх рухи, жести, міміку, відчути, що ховається за словами і вчинками в душі кожного з персонажів.
Говорячи про специфіку драматичного образу, слід бачити, що в драматичному творі зображення людини відрізняється більшою напруженістю, а почуття, думки персонажа – більшою зосередженістю, цілеспрямованістю. Герой розповідає про себе, вступає в суперечку, відстоює свої переконання і, головне, діє, здійснює вчинки, обумовлені його характером, життєвою позицією. Про характер героя, його поведінці, ставленні до людей, подій говорять і інші персонажі п’єси. Душевний стан персонажа в той чи інший момент розкривають також ремарки автора (пояснення до тексту п’єси).
Цілеспрямованість дії, як і поведінки героїв, в драмі, напруженість і зосередженість драматичних характерів – це вимога до драматичного твору прийнято називати в літературознавстві “єдністю дії”. Драматург прагне до внутрішнього єдності всього твору, максимальної зібраності подій і епізодів в один узеЛ.В.Г. Бєлінський стверджував, що “дія драми має бути зосереджена на одному інтересі і бути чужим побічних інтересів … У ній все повинно бути направлено до єдиної мети, до одного наміру”. Єдність дії, яка критик розумів як єдність ідейного змісту, він вважав законом драми. Правда, єдність дії допускає, поряд з основним сюжетом і головними героями, існування інших сюжетних ліній і другорядних персонажів.
З особливостями розвитку дії і конфлікту в драматичному творі пов’язано його жанрова своєрідність. Драма як рід літератури існує в різних жанрах: трагедія, драма (у вузькому, жанровому сенсі), комедія, трагікомедія, фарс, водевіль, мелодрама. Трагедія – драматичний твір, перейнятий пафосом трагічного. Основу трагедії складають корінні проблеми людського буття, зіткнення особистості з долею, суспільством, світом, виражені в напруженій формі боротьби сильних характерів і пристрастей. Нерозв’язний суспільно-історичний конфлікт супроводжується сраданіем і загибеллю головного героя (“Гамлет” В. Шекспіра, “Фауст” Й. Гете, “Борис Годунов” А. С. Пушкіна, “Гроза” А.Н. Островського).
Драма (як жанр) зображує переважно приватне життя людини в його гостроконфліктних, але, в порівнянні з трагедією, що не безвихідних відносинах з товариством чи з собою. На відміну від нерозв’язного трагічного конфлікту в драмі конфлікт так чи інакше дозволимо (“Безприданниця” А.Н. Островського, “Чайка” А.П. Чехова, “На дні” М. Горького, “Нашестя” Л.М. Леонова, ” Качине полювання “А.В. Вампілова,” Далі … далі … далі … “М. Ф. Шатрова). Комедія – драматичний жанр, в якому дія і характери трактуються у формі комічного. У комедії зображуються такі життєві положення і характери, які викликають сміх. Герої цього жанру внутрішньо неспроможні, не відповідають своєму положенню, призначенню і тим самим розвінчуються сміхом. За характером комічного розрізняють комедії: сатиричну (“Ревізор” Н.В. Гоголя), “високу”, близьку до драми (“Горе від розуму” А. С. Грибоєдова), ліричну (“Вишневий сад” А.П. Чехова) та ін. Комедія є найбільш універсальним жанром драматургії. Саме комедія становить жанрову домінанту історично зрілою, реалістичної драматургії, про що свідчать твори А.С. Грибоєдова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островського, А.П. Чехова. Цю одвічну схильність драматургії до комедійного початку, ймовірно, слід пояснити її глибинної прихильністю до гри як формі поведінки – до гри, так чи інакше пов’язаної з духом радості, веселощів і сміху. Трагікомедія – драматичний твір, що володіє ознаками як комедії, так і трагедії. В основі трагікомедії лежить відчуття відносності існуючих критеріїв життя, одне і те ж явище драматург бачить і в комічному, і в трагічному освітленні. У трагікомедії поєднуються смішні і серйозні епізоди, змішуються комічні і піднесені характери (“Буря” В.Шекспіра, “Три сестри” А.П. Чехова). Водевіль – різновид легкого комедійного жанру з цікавої інтригою, дотепними пісеньками-куплетами і танцями (“Актор” Н.А. Некрасова, “Ведмідь”, “Весілля” А.П. Чехова). Фарс – комедійний жанр, включає образи-маски, гостросюжетні ситуації, грубі жарти, ексцентрика (елементи фарсу в “Ревізорі”, “Вишневому саду”).
Розкриваючи ідейний зміст драматичного твору, виявляючи основний конфлікт, необхідно бачити, як в розумінні цього сенсу, в суті цього конфлікту виражається світогляд автора, його ідейна позиція. Драматург, не втручаючись у розвиток дії, що не коментуючи вчинки героїв, не висловлюючи безпосередньо свого ставлення до них, проте висловлює своє ставлення до подій у п’єсі. Авторська позиція виявляється в доборі матеріалу, по суті конфлікту, в характерах героїв, авторських ремарках, а також у заголовку п’єси, яке завжди пов’язане з її ідеєю, в композиції твору, в угрупованні дійових осіб і насамперед у тому, які питання ставляться в п’єсі і як вони вирішуються у фіналі.
У процесі аналізу драматичного твору важливо торкнутися також проблему традицій і новаторства: що успадковує драматург у своїх попередників і в той же час що принципово нового вносить він в історію драматургії, що в його творчості представляє інтерес для наших сучасників.
Слід також врахувати сценічність драматичного твору. Специфічна особливість драми в тому, що вона пишеться для сцени і живе на ній. Але це не виключає і великого впливу драми при її читанні. Драма – мистецтво одночасно і словесне, і сценічне. П’єса виховує і читача, і глядача. Але тільки за сценічному втіленні драма отримує цілком закінчену форму і здатна впливати на публіку, на масу присутніх як ціле. (Епос і лірика призначені для читання “про себе”.) Творіння драматурга і спектакль, створений на його основі, багато в чому відрізняються один від одного. Інтерпретація драми режисером і акторами – це значною мірою новий твір, близьке, співзвучне досвіду сьогоднішньої глядацької маси, здатне захопити її, хоча в той же час режисер і актори прагнуть зберегти і донести до аудиторії вірність “духу” (змістом) написаного драматургом.
Зупинимося на п’єсі “Гроза” А.Н. Островського, розкриємо схематично її найважливіші ідейно-художні особливості.
“П’єсою життя” назвав Н.А. Добролюбов “Грозу”, а створення образу Катерини – “кроком вперед” у всій російській літературі.
П’єса починається з експозиції, вступної частини: знайомство з дійовими особами, з умовами їх побуту, звичаями. Непомітно і природно відбувається зав’язка – позначення конфліктів, і головного з них – Катерини та представників “темного царства”.
Життєві конфлікти в “Грози” виступають як зіткнення, протиріччя, прихована і явна боротьба характерів. Соціальний, психологічний і моральний конфлікти складають основу сюжету.
У процесі розвитку дії типові характери розкриваються в типових обставинах, всебічно, багатогранно. При цьому Островський, як і Гоголь, не нехтує “промовистими” прізвищами, іменами: Дикої, Кабанихи, Тихон, Кулігін (від слова “Кулига” – розчищена земля, що знаходиться далеко від загальної. Звідси й приказка: “На чорта в зуби”) .
Важливу роль в “Грози” грають епізодичні і внесценіче-ські персонажі, без яких, на думку Н.А. Добролюбова, не можна зрозуміти особа головної героїні і можна легко спотворити зміст всієї п’єси.
Кожен персонаж (Катерина, Кабаниха, Дикої, Феклуша та ін.) Говорить по-своєму. Мова кожного героя індивідуальна по синтаксичному строю, лексиці, інтонації. Наприклад, характер Катерини, її рішучий протест, мотивований життєвими і психологічними обставинами, яскраво виражений і в її словах: “А вже коли дуже мені тут опостинет, так не втримають мене ніякою силою. У вікно викинуся, в Волгу кинуся “.
Але не тільки мова героя розкриває особливості його характеру, не менш важливими вважаються дії, вчинки, ставлення до інших людей, подій, особливо поведінка в складних ситуаціях. І ми знаємо, що рішучий характер Катерини проявився і в її трагічної загибелі.
При аналізі п’єси доречно включити в розбір поняття “логіка розвитку характеру”. Дії та вчинки Дикого найвиразніше виявляють його самодурство.
Простежуючи взаємозв’язку і взаємодії персонажів, ми відзначаємо, як наростає драматизм подій, що завершується кульмінаційною сценою.
П’єса “Гроза” – “велика російська трагедія”. Так визначає її жанр відомий драматург і театрознавець А.Л. Штейн. Розуміння “Грози” як трагедії знайшло обгрунтування і в сучасному літературознавстві.

Посилання на основну публікацію