✅Стилістика – що вивчає, визначення

Серед інших розділів сучасного мовознавства стилістика займає особливе місце. Вона вивчає не правила написання слів або постановки розділових знаків, а організацію різних мовних засобів в тексті відповідно до його призначення.

Коротко кажучи, стилістика вивчає, як використовуються одиниці і категорії мови для вираження думки. Стилістика, яка вивчається в 11 класі, досліджує проблему “мовного вживання”.

Що вивчає стилістика

Предметом вивчення стилістики, як уже було сказано, є найбільша одиниця мови – текст. Будь-який текст створений в одному з існуючих стилів. Відповідно до стилю підбираються слова, створюються пропозиції, вибудовується цілісна структура тексту. Особливості цього процесу і вивчає Стилістика.

Вивчає з різних точок зору, в зв’язку з чим виділяються розділи стилістики, кожен з яких вирішує свої завдання.

Текст будь-якого стилю будується на основі загальномовних засобів, які не мають стильової приналежності. Це нейтральна лексика, звичайні синтаксичні конструкції, без звернень, риторичних питань і речень оклику.

Про приналежність до певного стилю можна судити по присутності і концентрації певних мовних засобів. Наприклад, наукових термінів, канцелярських стійких виразів, засобів художньої виразності та ін.

Розділи стилістики і область їх дослідження

  • Лексична стилістика вивчає використання слів у різних мовних ситуаціях.
  • Фразеологічна стилістика займається питаннями образності мови. Цей розділ стилістики основну увагу приділяє фразеологізмам, їх можливостям і стилістичним властивостям.
  • Функціональна стилістика української мови розглядає систему стилів української мови з точки зору їх застосування. Вона вивчає стилістичне забарвлення слів, особливості синтаксичних конструкцій, властивих різним стилям.
  • Синтаксична Стилістика досліджує, як організовані в тексті засоби мови. Як об’єднані слова в речення, речення в абзаци, як сконструйований текст.
  • Фонетична Стилістика вивчає відбір і вживання фонетичних засобів відповідно до стилістичної завданням. Це особливо важливо для текстів, розрахованих на проголошення вголос. У сферу інтересів фонетичної лінгвістики входять не тільки звуки, а й інтонація, підвищення-зниження тону, рима, темп мови, паузи, ритм, смислові наголоси.
  • Історична Стилістика займається розвитком стилів з плином часу або протягом конкретного історичного відрізка (наприклад, публіцистичний стиль XVII–XVIII ст.).
  • Порівняльна стилістика порівнює стилі різних мов.

Стилістика існує тільки в розвинених мовах, де можливий вибір мовних засобів. Українська мова таку можливість надає дуже широко.

Стилістика мови піддає аналізу функціонування мовних засобів в конкретних умовах: в рамках того чи іншого жанру, виду письмового або усного мовлення.

Стилістика може досліджувати як загальні, властиві мові на даному етапі розвитку, закономірності, так і стиль окремих жанрів, напрямків (наприклад, стиль побутової комедії, стиль табірної прози), навіть індивідуальний стиль конкретного автора.

Що ми дізналися?

Стилістика – наука про відбір і вживання засобів мови відповідно до мети висловлювання. Існують лексичний, фразеологічний, функціональний, синтаксичний, фонетичний, зіставний розділи стилістики.

Посилання на основну публікацію