Структура культури

Будь-яка культура багатогранна і багатолика, її зміст прибраний в різні форми. Морфологія культури (від грец. Μορφή [морфе] – форма + λόγος – слово, вчення) – розділ культурології, що має своїм предметом вивчення типових форм культури, що характеризує структуру її внутрішнього «будови» як цілісність, систему.
В рамках структурного аналізу можливі різні підходи. Так, сучасний вітчизняний культуролог А.Я. Флиер, спираючись на еволюціоністський підхід до дослідження культури, виділяє в ній дві структурні групи – буденну і спеціалізовану – і ділить їх на чотири основні блоки здійснення людської життєдіяльності: культуру соціальної організації і регуляції; культуру пізнання та рефлексії світу і людини; культуру соціальної комунікації, накопичення, зберігання і трансляції інформації; культуру фізичної і психічної репродукції, реабілітації та рекреації людини [16].
Підставами для структурування культури також можуть служити сфери суспільного життя (і тоді отримаємо економічну, політичну, фізичну, правову, художню, релігійну, наукову, моральну культуру і культуру сімейних відносин); причетність до культуротворчество (елітарна і масова культура); особливості стилів життя, цінностей та світосприйняття конкретних носіїв культури (різні субкультури) і т. д.
Можна було б наводити безліч варіантів розуміння морфології культури, однак при цьому зростає небезпека розсічення її живою цілісності й утруднення розуміння самої суті культури.
В рамках обраної авторами діяльнісної концепції культури вона може бути структурована на основі головних, притаманних усім культурам видів людської життєдіяльності в суспільстві, іноді званих сферами культурної творчості. З цієї точки зору формальна структура культури може бути представлена ​​єдністю духовної і матеріальної культур. У дидактичних цілях зручно відокремлювати від власне матеріальної – господарської – фізичну і соціальну культури; таким чином, міфологічний «зріз» культури може бути представлений чотирма елементами. Що включає в себе кожен з них?

Посилання на основну публікацію