1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Культурологія

Культурологія

Національна культура

0 коментарів
Національна культура - це складний феномен, який об'єднує різні елементи, відмічені національною своєрідністю. Національна культура пройшла тривалий шлях формування в процесі культурного розвитку народу і постає як результат добутку культурних...

Етнічна та національна культура

0 коментарів
Культура на сьогоднішній день все більш виступає системоутворюючим фактором суспільства, як в регіональному та національному, так і в загальносвітовому масштабах. Культура забезпечує реалізацію творчого потенціалу особистості та суспільства, є формою...

Типологія культур

0 коментарів
Типологія - це «науковий метод, основа якого - розчленовування систем об'єктів та їх групування за допомогою узагальненої моделі або типу; використовується в цілях порівняльного вивчення зв'язків, функцій, відносин, рівнів організації...

Культурна модернізація

0 коментарів
Сучасний світ характеризується процесами глобалізації, інтеграції в економічній, політичній, духовно-інформаційній сферах життя більшості країн світу. Ці процеси безумовно провокують зростання взаємовпливу культур, формування необхідних для цього культурних норм, цінностей, спільних...

Соціальні інститути культури

0 коментарів
Перш ніж говорити про соціальні інститути культури, неоходімо дати визначення соціального інституту, що може зробити тільки соціологія, що приділяє велику увагу вивченню соціальних інститутів суспільства. У соціології існує багато визначень...

Культурні традиції

0 коментарів
Традиції являють собою - комплекс уявлень, звичаїв, звичок і навичок практичної діяльності, переданих від покоління до покоління і виступаючих регулятором поведінки. З Нового часу традиції розуміються на основі історичного підходу....

Культурні цінності і норми

0 коментарів
Поняття цінності в соціологію ввів Макс Вебер. Поняття «цінність» в культурологи є чи не центральним, оскільки цінності формують ядро ​​тієї чи іншої культури. Незважаючи на відмінність підходів до визначення цінностей,...

Міжкультурна комунікація

0 коментарів
Міжкультурна комунікація - спілкування, здійснюване в культурно обумовлених відмінностях у комунікативної компетенції його учасників, при цьому відмінності в значній мірі впливають на здійснення чи зрив комунікативної події. Міжкультурну комунікацію можна...

Культурні коди

0 коментарів
Поняття «код» пов'язаний з семіотикою. У сучасній філософії культури відзначається інтерес до розробки методології дослідження культурного простору як цілісного явища. Не менш цікавим і в той же час новим є...

Мова і символи культури

0 коментарів
Якщо підходити до визначення мови культури широко, то до нього можна віднести всі засоби, знаки, символи, тексти, що дозволяють людям здійснювати комунікативний акт, орієнтуватися в просторі культури. Отже, всі знову...