Що таке держава: визначення

Основні частини, складові єдине ціле – держава

Поняття «держава» в нашому сприйнятті – це особливий уклад явищ соціального характеру. Характерні риси виглядають наступним чином:

  • чітке розмежування підпорядкування і влади;
  • широке застосування насильства різними верствами влади;
  • присутність порядку з юридичної точки зору;
  • відносна стабільність, сталість процесів;
  • наявність інституційного виміру;

З цього випливає висновок, держава-не може, що знаходиться вище громадськості. Держава завжди будується в чітко окреслені залежності від населення, але при цьому регулюється юридичними формами поведінки в сфері соціальної політики, існує в чітко визначених умовах простору, історичного часу. Держава – це не чисто фізичне формування, яке виявляється органами чуття людини. Держава – соціальний факт, який передбачає структуроване юридичними мірками взаємодія між його складовими. Розмірковуючи про державу, ми маємо на увазі лише взаємодії між людьми, які є його членами, а відносини, відповідно, регулюються людьми, спеціально уповноваженими для цієї мети.

Держава – феномен колективного характеру, який існує в єдиному для даного випадку просторовому і часовому контексті. Такий характер держави обумовлений лише тим фактом, що на даній території і в певний час діє тільки один порядок юридичного характеру. Такий порядок не має нескінченно дію і працює далеко не в кожній країні світу. Застосовність юридичного порядку можлива на певному географічному просторі, протягом даного часового проміжку.

Тепер можна підвести підсумок у визначенні терміна «держава». Це чіткі взаємодії соціального характеру, що мають складну структуру, які виділяються суворої примусової регулюванням, засобами загальноприйнятих нормативів, поведінки людей в суспільстві.

Складові будь-якої держави

Складовими частинами даної політичної сукупності є: територія, місцева влада, народонаселення цієї території.

Територія – це простір, який виступає основною опорою держави. Територія – одна з обов’язкових умов, що дають можливість самого існування державної структури. Територія здатна згодом міняти свої розміри, але той факт, що держава, апріорі, не може існувати без території, залишається фактом. Територією держави називається простір, яке зайняте населенням для життєдіяльності, і де функціонує влада політико-економічної еліти.

Населення держави – це людське суспільство, яке проживає на території даної держави і підпорядковується законодавству конкретного феномена колективного характеру. Народ характеризується як соціальна група, члени якої їй належать і мають спільне історичне минуле.

Посилання на основну публікацію