Чим відрізняється повість від роману

Літературні розповідні жанри, до яких відносяться повість і роман, не завжди поділяє чітко виражена межа. Проте, помилково вважати, що повість – це маленький роман. Таке визначення має місце в зарубіжному літературознавстві, але російська художня проза, що володіє своїми, особливими характерними рисами, вимагає більш точної жанрової класифікації.

Що таке повість і роман

Повість – це прозовий літературний твір, жанровою особливістю якого вважається зосередженість оповідання на долі або значному епізоді з життя одного героя.

Роман – великий твір художньої прози, представлений в епічному жанрі. У романі драматичні долі героїв тісно пов’язані з історично значущими подіями. Ідейний зміст роману зачіпає глибокі світоглядні проблеми або актуальні для свого часу соціальні теми.

У чому ж різниця між повістю і романом?

Роману властиві масштабність зображення описуваних подій, багатоплановість сюжету, широкі часові рамки, в які входить хронологія розповіді. Сюжет роману будується на одній основній і декількох додаткових сюжетних лініях. Вони тісно пов’язані між собою і представляють єдине композиційне ціле твору.

Ідейний зміст роману виявляється у розкритті мотивів і принципів соціальної поведінки, його відповідності ціннісним установкам і культурним стандартам. На цьому будується і типізація героїв, і основний конфлікт. Він розгортається на історичному тлі і зачіпає широке коло проблем етичного, психологічного, світоглядного плану.

Загальне визначення роману як жанру конкретизується в таких його різновидах, як соціально-побутовий, психологічний, історичний, пригодницький, фантастичний і детективний роман.

У повісті ряд послідовно розвиваючих подій обмежений конкретним часом і зосереджений в певному місці. Доля і особистість героя розкриваються в межах оповіді про один або декілька епізодів, які стають поворотними моментами в його житті.

Сюжет повісті не має паралелей, як у романі, але може бути ускладнений несподіваними поворотами, що додають йому глибину і багатоплановість. Сюжетна дія концентрується навколо головного героя, внутрішній світ якого незмінно залишається в центрі уваги автора.

У повісті відсутня виражена соціокультурна чи історична проекція описуваних подій. Безпосередню участь у них головного героя створює в творі напружену сюжетну динаміку, співзвучну природному ходу подій у звичайному, реальному житті.

Проблематика повісті значно вужче, ніж та, яка представлена в романі. Вона, як правило, стосується питань етики і моралі, особистісного становлення і прояву якостей людського характеру в незвичайних або навіть екстремальних ситуаціях.

Як і роман, повість може бути історичною, пригодницькою, фантастичною, детективною. Такий жанровий різновид, як психологічна повість, в літературі явище рідкісне, зате добре відомі жанри сатиричної повісті та повісті-казки.

Відмінність повісті від роману полягає в наступному:

  • У романі відображаються історично і соціально значущі події. У повісті вони можуть служити тільки прихованим фоном розповіді;
  • Долі героїв у романі постають в історичному чи соціально-психологічному контексті. У повісті особистість головного героя розкривається в конкретних ситуаціях і подіях;
  • Сюжет роману має розгалужену структуру, що включає додаткові сюжетні лінії. Сюжет повісті більш простий і будується без ускладнюючих його розвиток паралелей;
  • Дія роману охоплює значний відрізок часу. Події, що описуються в повісті, обмежені часом і місцем дії;
  • Проблематика роману стосується широкого кола питань. Проблема повісті зачіпає тільки частину з них;
  • У романі герої можуть бути виразниками філософських ідей та світоглядних позицій. Для утримання повісті важлива індивідуальність героя і його особисті людські якості;
  • У сучасній літературі повість може бути представлена жанровими різновидами, що не збігаються з жанровим розмаїттям роману.
Посилання на основну публікацію