Чим відрізняється поема від вірша

У світі поезії діють строгий порядок, якому підпорядковані процеси формування віршованих жанрів, правила віршування, норми стилю, закономірності ритмічної організації строфи. Цей порядок наказує поділ поетичних творів за жанровими ознаками на епічні, ліричні та ліро-епічні. Щоб розібратися в тонкощах відмінностей вірші та поеми, слід визначити їх жанрову приналежність, від якої залежить і форма, і зміст, і вибір специфічних засобів художньої виразності.

Вірш – це невелике за обсягом поетичний твір з ритмічно упорядкованим чергуванням ударних і ненаголошених складів, яких у віршованій рядку може бути від чотирьох до одинадцяти. Зміст вірша відображає чуттєве, емоційно забарвлене сприйняття навколишнього світу і пов’язане з образом ліричного героя або авторським баченням того, що відбувається.

Вірші традиційно відносять до ліричних літературним жанрам, проте різноманіття віршованих форм вимагає уточнення, який саме жанрового різновиду відповідає конкретний твір.

Елегія, пастораль, сонет звернені до внутрішнього світу ліричного героя, споглядальні, можуть мати глибокий філософський підтекст, тому їх приналежність до ліричного віршованого жанру не викликає сумнівів. Ода, балада, сага мають певний сюжет, в них присутня герой, душевні переживання якого пов’язані зі значними для нього подіями: можна стверджувати, що ці твори відносяться до ліро-епічного жанру.

Поема як жанр також може мати ліро-епічну основу. Це велике віршований твір, концептуально орієнтоване на історичну достовірність змісту, з багатопланової сюжетно-оповідної організацією та чітко позначеним конфліктом.

Основні жанрові різновиди поеми – від героїчної до лірико-драматичної і сатиричної – мають свою історію. В античній культурі вони представляли епічне полотно з широким охопленням грандіозних історичних подій. Прикладом можуть служити давньогрецькі «Іліада» і «Одіссея».

В епоху Відродження поема набуває ліричне звучання, хоча її основою і раніше залишаються загальнозначущі теми. Це яскраво відображено в «Божественній комедії» Данте.

З твердженням романтичних ідеалів поема зазвучала як лірична сповідь героя, що прагне осягнути сутність буття і знайти своє місце у складному, суперечливому світі. У творчості Дж. Байрона, Г. Гейне, О. Пушкіна, М. Лермонтова філософська спрямованість і узагальнена символіка романтичних поем стають знаком часу.

Від вірша поема відрізняється не тільки широтою тематики і масштабністю зображення. Це монументальний жанр, твори якого відрізняються складною структурою, що об’єднує ліричні відступи, пасторальні замальовки, сатиричну гостроту і глибину проникнення у внутрішній світ героя.

різниця між поемою і віршем полягає в наступному:
Вірш – невелике за обсягом поетичний твір, яке відноситься до ліричного або ліро-епічного жанру. Поема відрізняється масштабністю зображення і вимагає великої поетичної форми.
Вірш відображає чуттєво-емоційне сприйняття навколишнього світу. У поемі суб’єктивна авторська позиція співвідноситься з естетикою часу.
Більшість віршів не мають сюжетної лінії. Поема будується на основі багатопланового сюжету.
У вірші не обов’язково присутній ліричний герой. Ідея поеми розкривається через призму відчуттів і переживань героя.

Посилання на основну публікацію