Чим відрізняється міф від легенди

На ранніх етапах розвитку суспільної свідомості уявлення про світобудову і природу людини складалися в міфи, перекази і легенди. На основі міфотворчості культивувалися язичницькі обряди, формувалися основи релігій і філософських вчень. Міф як форма усного колективної творчості мав більш широку, в порівнянні з іншими фольклорними видами мистецтва, трактування. Міфічні мотиви простежуються і в легендах, з якими в давнину пов’язували реальні історичні факти або видатні події.

Що таке міф і легенда
Міф – відображення в колективній свідомості давніх людей уявлень про устрій світу, зафіксоване в творах усної народної творчості та письмових джерелах. Міфічна розповідь стверджувало влада безсмертних богів над долею людини і пояснювало всі життєві явища як прояв божественної волі.

Легенда – один із фольклорних жанрів, в якому реальні історичні події, природні катаклізми та явища суспільного життя постають у формі символічного узагальнення, близького до міфотворчості. Персонажі легенд – герої і надлюдські сутності, які уособлюють сили природи.

Порівняння міфу і легенди
У чому ж різниця між міфом і легендою?

Події, відображені в міфах, охоплювали значний хронологічний період і не могли бути пов’язані з конкретними особистостями, які впливали на хід історії. У центрі уваги міфів – життя, суперництво, боротьба і неробство всемогутніх богів, що мешкали окремо від людей: найчастіше, у священних горах або на небі. Те, що відбувається на землі в античному міфологізованому свідомості – тільки проекція доленосних дій володарів неба, тверді і водної стихії.

Міфічні боги протегували землеробства, скотарства, торгівлі, мореплавання – основним і цілком реальним видам діяльності, з якими були пов’язані. Безсмертя богів протиставлялося тлінність життя простих смертних.

Легенди описують окремий епізод історичного минулого етнічної групи або народності, в той час як в міфах зображуються практично всі сторони життя.

Боги, що населяють міфічні вершини, глибини океанів і підземний світ, безсмертні. Герої легенд наділені неймовірною силою, розумом, здібностями, але не можуть жити вічно. Вони здійснюють подвиги за допомогою богів і вмирають, як звичайні люди.

відмінність міфу від легенди полягає в наступному:
Міф відноситься до епічних жанрів усної народної творчості; характеризується широким узагальненням символічних образів, що відображають певний рівень колективної свідомості.
Легенда – один з жанрів народного епосу, в основі якого лежать реальні історичні події.
У міфах розповідається про життя безсмертних богів. Персонажі легенди – смертні герої, яким протегують вищі сили.
У міфах охоплення подій значно ширше, ніж у легендах.
Один з основних прийомів побудови сюжету в легенді – гіпербола. У міфах фантастичне перебільшення сприймається як об’єктивна реальність.

Посилання на основну публікацію