Чим відрізняється есе від твору

Художньо-публіцистичний жанр есе цікавий тим, що дає автору необмежену можливість самовираження. У сучасні шкільні програми входить навчання написанню есе. Це вид творчої роботи, в якій вимагається вміння висловлювати власне судження з актуальної теми.

Що таке есе і твір
Есе – різновид нарисового жанру або вид творчої роботи, представленої у формі аргументованого міркування і відбиває суб’єктивну авторську позицію стосовно суспільно значущої проблеми соціального, морально-етичного, наукового, культурно-історичного плану.

Твір – творча робота по заданій темі, яка може бути виконана як опис, розповідь, міркування або аналіз художнього тексту, літературних образів, естетичних концепцій.

Порівняння есе та твори
У чому ж різниця між есе і твором?

Насамперед, у мети написання.

Мета твори як одного з видів творчої роботи – розвиток навичок усного та писемного мовлення, пов’язаних з умінням формулювати власні судження з проблемних питань, аналізувати окремі явища, факти або фрагменти тексту, викладати думки в логічній послідовності, виробляти узагальнення і робити висновки.

За способом мовної організації твір може ставитися до одного з найбільш поширених у шкільній практиці типів творчих робіт:

опису;
оповіданню;
міркуванню проблемного характеру;
порівняльній характеристиці образів;
аналізу художнього тексту.
У структуру твори повинні входити вступ з обгрунтуванням актуальності теми, основна змістовна частина і висновок.

За змістом і формою есе співвідноситься з твором-міркуванням, однак перед його автором стоїть складніше завдання: спонукати читачів до роздумів, завдяки переконливості і яскравості викладу викликати у них емоційний відгук на прочитане.

Есе, як і будь-який вид твори, вимагає творчого осмислення теми, але найважливіше в ньому – авторська позиція, особисте бачення проблемної ситуації і способів її вирішення, засноване на знанні матеріалу і власному інтелектуальному досвіді. В есе необхідно чітке визначення проблеми, у трактуванні якої принципово важлива авторська аргументація з елементами самостійного аналізу.

Довільна композиція есе дозволяє використовувати в побудові фраз різні прийоми, що підсилюють вплив на читацьке сприйняття: інверсію, антитезу, асоціативні ряди, метафоричні узагальнення, іронію та інші види іносказання.

В есе доречне вживання припущень, риторичних питань, фразеологізмів. Вони надають мови експресивність і стилістичну виразність.

Заключна частина есе не завжди містить висновок.

відмінність есе від твори полягає в наступному:
Есе – художньо-публіцистичний жанр або вид творчої роботи з довільним композиційною побудовою. Твір – творча робота на задану тему, що має чітку структуру з обов’язковим вступом, змістовною частиною і висновком.
В есе відбивається суб’єктивна авторська позиція щодо порушеної в темі проблеми. У творі ця тема піддається об’єктивному аналізу.
Форма твори залежить від його типу: оповідання, опису, міркування, порівняльної характеристики або аналізу художнього тексту. Формі есе властиво міркування з елементами аналізу.
Мета есе – спонукання читачів до роздумів. Твір розвиває навички усного та писемного мовлення.

Посилання на основну публікацію