Скіфська держава

Як греки, так і племена, які займали великі степові, лісостепові та лісові території на північ від Чорного моря, були зацікавлені в мінової торгівлі. Місцеві жителі, потрапивши в коло впливу більш розвиненою давньогрецької культури, поступово вбирали в себе досягнення античної цивілізації.

Найближчими сусідами греків у Північному Причорномор’ї були іраномовні племена, які отримали збірна назва скіфи. У VIII ст. до н. е. скіфи, що прийшли зі сходу, витіснили з Північного Причорномор’я найдавніших його жителів – кіммерійців.

Скіфські племена поділялися на скотарські та землеробські. Вони керувалися радою старійшин і вождями, які вибиралися всім населенням. Тісні торговельні контакти з грецькими колоніями сприяли посиленню в скіфському суспільстві соціально-майнової нерівності. Вершиною процесу взаємовпливу грецької та місцевих локальних цивілізацій стало виникнення в IV ст. до н. е. Скіфської держави. Воно займало велику територію від Дунаю до Дону і знаходилося під сильним впливом Боспорського царства. На чолі Скіфської держави стояв цар, що передавав свою владу у спадок. Незважаючи на обожнювання царя, його владні повноваження обмежувалися союзним радою та народними зборами. У державі існували елементи патріархального рабства.

На рубежі III-II ст. до н. е. в межі Скіфської держави зі сходу вторглися кочові іраномовні племена сарматів, що мешкали в степових районах за Доном. Вони відтіснили скіфів до Криму. Межі Скіфського царства значно скоротилися, його столицею став Неаполь скіфський (поблизу нинішнього Сімферополя).

У I ст. н. е. на територію Причорномор’я вступили війська Римської імперії. Скіфська держава було розгромлено. Більшість грецьких міст перейшли під владу Риму.

У III в. в Північне Причорномор’я вторглися германські племена готів, що жили раніше на південному узбережжі Балтійського моря. До союзу готських племен приєдналися багато інші племена. Виникла величезна держава на чолі з готським королем Германаріхом. Її центр знаходився на півдні сучасної України, на заході вона простягалася за територію нинішньої Румунії, а на сході – до Сіверського Дінця. Готи здійснювали напади на Боспорське царство і грецькі міста-колонії.

У другій половині IV ст. готський союз племен був розгромлений кочовими племенами гунів, які прийшли з степів Приуралля. Нашестя гунів супроводжувалося страшними погромами. Вони завдали остаточного удару по грецьким державам Північного Причорномор’я. Так закінчилася Антична епоха на території нашої країни, що отримала поширення лише в Причорномор’ї.

Посилання на основну публікацію