Правила оформлення та написання рефератів

Велике значення в написанні реферату має визначення темидослідження, що робиться відповідно до програми дисципліни, що вивчається і науковими інтересами автора. Тематика рефератів визначається читаючої кафедрою (перелік тем представлений нижче). Також тема може бути висунута студентом самостійно з дозволу викладача. Робота над рефератом носить самостійний характер. Матеріали, отримані з Інтернету, можуть використовуватися при освоєнні обраної теми (в цьому випадку необхідні відповідні посилання), однак копіювання готових робіт не допускається.

Вибравши тему, необхідно приступити до підбору літератури. Приблизний її перелік запропонований авторами в цьому посібнику (див. В розділах «Плани семінарських занять» і «Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни»), але це не виключає, а навпаки, передбачає пошук додаткових джерел в бібліотеці і / або в Інтернеті. При написанні реферату рекомендується використовувати монографії і журнальні статті, що дозволяють глибше розібратися в різних точках зору на історичний процес. У своєму рефераті студент повинен продемонструвати вміння аналізувати отриманий матеріал, висловлювати своє ставлення до нього, не йти від дискусійних питань. Вивчення літератури і джерел слід починати з найбільш загальних праць, після чого студент переходить до освоєння конкретних спеціалізованих досліджень з обраної теми.

Структура реферату. Реферат повинен складатися з плану, вступу, кількох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. При написанні роботи слід витримувати стильове єдність тексту.

Введення роботи містить постановку проблеми, завдання і коло питань, що розглядаються. У ньому також дається короткий аналіз використаних джерел та літератури, методів і засобів обробки наявного матеріалу.

Основна частина складається з кількох розділів, що мають свою назву і розкривають одне з питань теми. При написанні її необхідно послідовно викладати матеріал, логічно переходити від одного питання до іншого, підтверджувати висловлену думку або судження конкретними фактами, цифрами, датами, іменами. При цьому студент повинен завжди прагнути проявити власне історичне мислення з приводу вивченого матеріалу. Допускається (в деяких випадках навіть вітається) цитування джерел з обов’язковим посиланням на них. У рефераті має витримуватися певна рівновага між теоретичними висновками і набором фактів.

У висновку викладаються основні висновки, до яких прийшов автор роботи на підставі вивчення історичного матеріалу.
Після укладення наводиться список джерел та літератури із зазначенням всіх вихідних даних, а також додатки (якщо є необхідність у приведенні схем, таблиць, графіків, ілюстрацій і т. Д.).

Загальний обсяг реферату повинен становити 20-25 друкованих сторінок формату A4. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 pts., Інтервал – полуторний. Нумерація сторінок починається з другої сторінки, титульний лист не нумерується. Порядковий номер сторінки ставиться зверху чи знизу в середині листа.
Титульний аркуш (перша сторінка роботи) має наступне наповнення: назва навчального закладу, в якому виконана робота, назва дисципліни і досліджуваної теми, відомості про автора (номер групи, П. І. Б. студента), відомості про керівника (вчений ступінь, посада , П. І. Б. викладача), рік і місце написання роботи. Нижче наведено приклад оформлення титульного аркуша реферату.

На другій сторінці наводиться зміст (план роботи), що включає в себе вступ, назви розділів, висновок, список використаних джерел та літератури, додатки. Після назви кожного розділу роботи праворуч вказуються номери сторінок, з яких вони починаються.

Посилання на основну публікацію