Політична ідеологія

Однією з трьох областей аналізу політичної свідомості є аналіз політичної ідеології та її ролі в політичному житті. Ідеологію можна визначити як відносно систематизовану сукупність поглядів, відмінною рисою якої є функціональний зв’язок з інтересами і прагненнями суспільної групи і до складу якої входять виникли на основі історичного досвіду та умов життя даної групи ідеї, що відображають і оцінюють дійсність, а також директиви до дій, засновані на цих ідеях.

Політична ідеологія є однією з форм суспільної свідомості. Під суспільною свідомістю ми розуміємо, відповідно до положень, висловленими К. Марксом в Передмові до « До політичної економії », сукупність форм духовного життя, які визначаються суспільним буттям. Ідеологією ми називаємо ту частину суспільної свідомості, яка:
а) знаходиться функціональної залежності від інтересів і дій суспільної групи (наприклад класу, нації), тобто служить задоволенню інтересів не всього суспільства, а часткових, групових інтересів;
б) відрізняється відносно високим ступенем систематизації.
Перша з вищезгаданих особливостей ідеології відображає двоїстий характер процесу суспільного пізнання. Рід людський пізнає дійсність в суспільному житті, причому процес пізнання здійснюється в тісному зв’язку з процесом практичної діяльності людей. Можна було б навіть сказати, що пізнання саме є частиною, особливим аспектом процесу практичної діяльності людини. Людська практика ділиться, говорячи в самій загальній формі, на два види.

По-перше, людина впливає на природу, прагнучи активним чином пристосуватися до неї, підпорядкувати її собі. У цих діях рід людський виступає як єдине ціле (якщо виключити ситуації, що виникають в результаті політичного й економічного суперництва). Тому й пізнавальна сторона цієї практики висловлює загальні, однакові інтереси всього людства. Якщо в пізнанні природи з’являються моменти ідеології (як, наприклад, при відкриттях Коперника або Дарвіна), причиною служить не наукова суть самого відкриття, а соціальні причини, наприклад, якщо це відкриття суперечить інтересам якої групи чи суспільного інституту. У наведених прикладах під загрозу було поставлено престиж католицької церкви, яка виступала на захист суджень, що йдуть врозріз із згаданими відкриттями.

Інакше йде справа з іншою формою пізнавальної діяльності людини, тієї, яка являє собою інтелектуальний еквівалент практики, спрямованої на перетворення відносин між людьми. У цьому другому виді практики рід людський постає як диференційоване, розділене об’єктивними інтересами ціле. Ці інтереси можуть бути різними: економічними, політичними і т. п. У сучасному суспільстві на перший план виступає протилежність інтересів, що випливає з об’єктивного конфлікту класових інтересів. Однак диференціація інтересів відбувається не тільки на класовій основі. Національні та державні відмінності, відмінності між географічними регіонами, професійними групами і т. п. дають імпульси для створення (найчастіше неусвідомлено) образу соціальної дійсності точки зору групи, інтереси і дії якої лежать в основі інтелектуальної діяльності теоретика, розповсюджувача ідей, духовного вождя. Саме в цьому випадку ми говоримо, що певна сукупність поглядів є функціональною по відношенню до інтересам і прагненням суспільної групи або що вона являє собою « корелят групи».

Отже, ідеологія не являє собою суспільної свідомості в цілому, так як в сферу ідеології входять лише такі форми свідомості, в яких знаходить інтелектуальне вираз діяльність груп людей з різними інтересами.

Однак і цього недостатньо для визначення ідеології, оскільки не всі погляди і уявлення, які відображають розходження інтересів різних суспільних груп, ми включаємо в ідеологію. Ідеологія – це сукупність систематизованих, а точніше кажучи, щодо систематизованих поглядів. « У тих межах, в яких люди усвідомлюють суспільні відносини, – писав, наприклад, Оскар Ланге, – в їх умах виникають ідеї, у вигляді яких вони усвідомлюють ці відносини, а також ідеї правові і політичні, моральні та релігійні, філософські, наукові та художні, на основі яких люди оцінюють суспільні відносини. Ці ідеї ми називаємо громадськими ідеями, а систематизоване зібрання таких ідей називаємо ідеологією ».
Визначаючи ідеологію як щодо систематизовану сукупність поглядів, функціональних 110 відношенню до інтересам і прагненням груп, ми відрізняємо це поняття двох інших: « світогляд» і « доктрина ». Обидва вони входять в поняття ідеології.
Світогляд – це певний, особливий вид ідеології, відповідно до якого здійснюється систематизація образу світу, людини, суспільства, а також Дається відповідь на питання про сенс життя і про моральний борг людини.
Саме тому ідеологія є більш широким поняттям, ніж світогляд. Подібним чином йде справа і з поняттям «доктрина » (наприклад, правова, політична, економічна доктрина). Доктрина – це ідеологія з дуже високим ступенем систематизації, як правило викладена у вигляді теоретичних узагальнень. Хоча ми визначаємо доктрини такого типу як ідеологію, проте не кожну ідеологію ми можемо назвати доктриною. Різницю тут встановити важко, і вона значною мірою залежить як від почуття мови, так і від оцінки аналізованих поглядів. Однією з важливих завдань соціології політичних відносин є порівняльний аналіз різних типів ідеологій та їх функцій у суспільстві.

Коли ми аналізуємо функцію ідеологія, то ставимо запитання, кому і чому вона служить, вказуючи передусім на функцію ідеології стосовно суспільних класам і іншим великим групам людей. Так, ми говоримо, що фашизм є ідеологією монополістичної буржуазії, оскільки він являє собою один з варіантів ідеологічного обгрунтування інтересів і прагнень монополістичного капіталу в умовах імперіалізму. Ми можемо визначити функцію ідеології у відношенні не тільки інтересів окремих груп, а й інтересів суспільства в цілому, розуміючи ці інтереси як співпадаючі з процесом прогресивного суспільного розвитку. Ідеологія може бути прогресивною, консервативної і реакційної.
З точки зору соціальної бази ідеологія ділиться на класову (тобто відкрито пов’язану з яким-небудь класом суспільства), національну і т. п. Коли ми говоримо, що якась ідеологія є ідеологією робітничого класу, то маємо на увазі межі розповсюдження, впливу і характер її соціальної бази з точки зору функціональної залежності класової ідеологією пролетаріату є марксизм- ленінізм, проте буває і так, що громадською базою ідеології верхівки робітничого класу може бути яка-небудь інша ідеологія (наприклад, британський лейборизм).

У внутрішній структурі ідеології ми розрізняємо три пари протилежностей: ідеології релігійні та світські, раціональні та ірраціональні, універсальні і партикулярні. Основою відмінностей служать головні цінності, або домінуючі типи обгрунтувань. Різниця релігійних і світських ідеологій полягає в наявності або відсутності елементу « сакральності », специфічно розуміється елемента « святості ». Втім. це відмінність не є до кінця дослідженим, оскільки елементи сакральності з’являються з різною інтенсивністю в різних (хоча і не у всіх) ідеологіях.

Різниця раціональних і ірраціональних ідеологій грунтується на тому. в якій мірі ідеологія готова піддати свої твердження логічному і раціональному контролю. Ірраціональні ідеології (наприклад, вождистські ідеології фашизму) звертаються до інтуїції вождя, «голосу крові» і тому подібним ірраціональним критеріям. Нарешті, відмінність між універсальними і партикулярними ідеологіями грунтується на тому, кому адресуються гасла ідеології. Християнство являє собою універсальну ідеологію, оскільки звертається до всіх віруючих, а расизм – вже в силу самого визначення – ідеологією партикулярної, так як звертається до привілейованої раси.

З цієї точки зору марксизм – особлива ідеологія, розриває вузькі рамки згаданого підрозділу. Він звертається до робітничого класу, але водночас – внаслідок загальнолюдського, універсального характеру перспективних інтересів трудящих – є ідеологією, яка каже звільнення всього людства.
Нарешті, останнім критерієм відмінності є стійкість і сфера дії ідеології. Тут ми маємо справу з ідеологіями, які існують дли тельное час (іноді протягом століть), і тими, які швидко зникають, ідеологіями, які охоплюють своїм впливом весь світ або окрему країну, а також регіональними і навіть локальними. Ці відмінності, важливі при емпіричних дослідженнях, в незначній мірі позначаються на теоретичних аспектах ідеології.

З точки зору аналізу меж поширення і тривалості існування ідеології особливе значення має критика тих концепцій буржуазної науки, в яких висловлюється (або висловлювалося) думку про те, що рать ідеології неминуче зменшується у міру зростання добробуту в « індустріальних » суспільствах. Ця теорія стала одним з наймодніших напрямків антикомунізму в повоєнні роки. З’явилася вона в середині п’ятдесятих років (хоча подібні висловлювання відзначалися і раніше) в якості своєрідного варіанту « теорії конвергенції », що мала в той час широку популярність на Заході. Всі пропагували такі філософи і соціологи, як Р. Арон, Д. Белл, С. Ліпсет, Р. Лейн. Хоча з самого початку ця теорія піддавалася критиці багатьма відомими західними вченими, але все ж вона завоювала значну популярність і широко використовувалася в пропаганді проти соціалістичних країн.
Однак проблема становлення відносин між ідеологією і політикою залишається відкритою. У самому узагальненому вигляді ми можемо сказати, що ідеологія являє собою інтелектуальну, духовну основу політичної діяльності, а отже, ставлення ідеології та політики є особливим прикладом ставлення теорії і практики, свідомості і дій.

Посилання на основну публікацію