Основні риси економічного розвитку Європи у 19 столітті

1. Поясніть значення понять «індустріалізація», «аграрна революція», «імперіалізм».

Індустріалізація – процес прискореного соціально-економічного переходу від традиційного етапу розвитку до індустріального, з переважанням промислового виробництва в економіці. Цей процес пов’язаний з розвитком нових технологій, особливо в таких галузях, як енергетика і металургія.

Аграрна революція – перехід від феодальних відносин у сільському господарстві до капіталістичних, перетворення феодалів у сільських буржуа, а селян – в фермерів або наймитів.

Імперіалізм – державна політика, спрямована на підтримку нерівноправних відносин. У зовнішній політиці це проявляється у завоюванні територій, формуванні колоній, політичному чи економічному контролі над іншими країнами. У внутрішній політиці помітну роль відіграють промислово-фінансові монополії (монополістичний капіталізм). У марксистській інтерпретації історії – вища стадія капіталізму, головною особливістю якої є діяльність монополій.

2. Назвіть основні риси промислової революції.

Основними рисами промислової революції є: масштаби використання механічної енергії машин, використання нових джерел енергії, і застосування матеріалів, що не існують в природних умовах.

3. Які соціальні наслідки промислової революції?

Соціальні наслідки промислової революції полягають у формуванні нових суспільних класів і груп – буржуазії, пролетаріату, технічної інтелігенції, нових політичних і соціальних інститутів. Революція призвела до демократизації державного і суспільного життя, до виникнення профспілок та проведення соціальних реформ, до розширення виборчих прав населення, до боротьби робітників, жінок, національних меншин за свої права, до поступового підйому рівня і якості життя в європейських країнах та ін.

4. Доведіть, що в промисловості і сільському господарстві до початку ХХ ст. Відбулися великі зміни.

До початку ХХ ст. У промисловості та сільському господарстві відбулися значні зміни. У промисловості з’явилися нові засоби праці – машини, впровадження нових технологій, зміна організації виробництва та створення фабрично-заводської системи, удосконалення транспорту та системи фінансів.

У сільському господарстві відбулися зміни менш значні, тому впровадження нових машин в сільське господарство відбувалося повільно, але протягом століть поступово впроваджувалися різноманітні технічні нововведення: сівалки, винайдені англійцями в XVIII ст., жатки, косарки, сінозворушувачі і т.д.

5. Чому за ступенем впливу на розвиток людського суспільства промислову революцію можна порівняти з неолітичної революцією?

Промислову революцію можна порівняти з неолітичної революцією, тому значення цього перевороту було дуже велике. Промислова революція змінила вигляд Європи, перетворила її з аграрної в індустріальну.

6. Як змінилася роль науки в епоху промислової революції?

Звичайно, необхідно відзначити, що індустріалізація своїми успіхами в чому зобов’язана науці. Відкриття європейських учених в області електрики і винахід двигуна внутрішнього згоряння призвели до створення електротехнічній та автомобільній промисловості. Роль науки в епоху промислової революції неймовірно зросла.

7. На підставі тексту параграфа і «Словника історичних термінів і понять» сформулюйте основні ознаки імперіалізму.

До основних ознак імперіалізму відносяться:

– Утворення монополій, що грають вирішальну роль в господарському розвитку країни;

– Злиття банківського і промислового капіталу – утворення фінансового капіталу, освіта фінансової олігархії;

– Вивіз капіталу переважає перед ввезенням товарів;

– Територіальний поділ світу між імперіалістичними державами і економічний поділ світу між монополіями.

8. У чому полягали причини зростання міст?

Причинами зростання міст були наступні: населення з сільських районів шукали получше роботу і кращі умови життя, проведення індустріалізації вимагало і чимало робочих рук, тому населення переміщалося з села в місто.

Посилання на основну публікацію