Народження сучасних ідеологій

1. Чому XVIII століття називають століттям Просвітництва? Яке значення в його історії мали мистецтво, література, філософія?

Саме в XVIII сторіччі жили і творили найвідоміші філософи епохи Просвітництва. Їхні ідеї змінили світогляд європейців в цілому, багато сучасні уявлення беруть початок саме з цієї епохи. Головне, їх ідеї були сприйняті вже сучасниками. Саме під їх впливом з’явився освічений абсолютизм. Йшли навіть війни, які сучасники назвали вольтерівську. Так що просвітителі впливали тим чи іншим чином на багато визначальні для Європи тенденції, тому цей вік і назвали століттям Просвітництва.

2. Які основні ідеї просвітителів? Що, на вашу думку, в їх навчаннях витримало перевірку часом, що – ні?

Основні ідеї:

(a) у світі все можна зрозуміти людським розумом (раціоналізм);

(b) людське суспільство можна облаштувати розумно на принципах, з яких найважливішими були:

i. «Природне право» – сукупність невід’ємних принципів і прав, що випливають з природи людини і незалежних від об’єктивної точки зору людства;

ii. суспільний договір – соціально-економічна теорія, що пояснює походження громадянського суспільства, держави, права як результат угоди між людьми, має на увазі, що люди частково відмовляться від суверенітету і передадуть його уряду або іншої влади, щоб отримати або підтримати суспільний лад через панування права;

iii. поділ влади – політико-правова теорія, згідно якої державна влада повинна бути розділена між незалежними один від одного (але при необхідності контролюючими один одного) гілками влади: законодавчої, виконавчої та судової;

(c) старі порядки, не засновані на розумних засадах підлягають викоріненню;

(d) до старих порядків ставилася і велика частина вчення церкви, яке просвітителі вважали забобонами, тому закликали до секуляризації.

Особливо актуальні і сьогодні ідеї перебудови суспільства. На розроблених Просвітництвом принципах будується (або декларує, що будуватися) державний лад майже всіх сучасних держав.

3. Яке значення мала ідеологія Просвітництва для становлення індустріального суспільства?

На ідеології Просвітництва грунтувалися діячі Великої французької і наступних революцій в різних країнах. Ці революції сприяли побудові індустріальних суспільств.

4. Що таке лібералізм? Які ідеї та вчення розвивали його представники в XIX ст.?

Лібералізм – це ідеологія й політичний напрям, заснований на ідеях А. Сміта і Д. Рікардо, представники якого пропагували наступне:

(a) власник має право розпоряджатися своїм майном на свій розсуд, якщо це не порушує прав інших осіб;

(b) держава не повинна брати участь в економічному житті, лише підтримувати громадський порядок і захищати власність;

(c) економіка регулює сама себе за власними законами;

(d) основою економічного процвітання є вільний договір, вільна торгівля і вільна конкуренція.

5. Що таке консерватизм? Які ідеї та вчення розвивали його представники?

Консерватизм – це ідеологія й політичний напрям, який протистояло революційним настроям і радикальних перетворень. Це не означає, що консерватори XIX століття не приймали ніяких перетворень, деякі вони ініціювали самі (наприклад, у Великобританії), але вони виступали за поступовість реформ, лише за зміни, які вважали необхідними, проти прогресу заради прогресу.

6. Які ідеї та вчення називали в XIX ст. соціалістичними?

Соціалістичні ідеї XIX століття:

(a) ідеї Сен-Сімона припускали обов’язковість і загальність праці, з розподілом обов’язків «за здібностями»;

(b) Ш. Фур’є мріяв про ідеальне суспільство («фаланзі») в якому організація праці, розподіл його плодів, спосіб життя були б підпорядковані загальній ідеї гармонії;

(c) від Р. Оуена надходила пропозиція про спільність і праці, і майна;

(d) П.-Ж. Прудон писав про федерацію громад, побудованих на принципах людяності, добра і справедливості.

7. У чому полягали особливості поглядів соціалістів утопістів?

Соціалісти-утопісти прагнули виробити модель, яка дозволила б забезпечити рівність, але не замислювалися про здійсненності своїх проектів на практиці.

8. Яке значення в ідеології XIX ст. мало вчення К Маркса? Які його основні положення?

Вплив марксизму в XIX столітті не було значним, організований його лідерами I інтернаціонал не мав великого впливу. Марксизм припускав наступні заходи:

(a) ліквідація приватної власності;

(b) передача виробництва в руки суспільства;

(c) досягти цього може боротьба пролетаріату проти буржуазії;

(d) перемога пролетаріату повинна привести до диктатури цього класу – перехідній стадії до ідеального суспільства.

9. Розкажіть про національні рухах і ідеологія? в XIX ст. Які їх особливості та форми?

Національні рухи грунтувалися ідеї Просвітництва про право кожного народу на самовизначення. Воно брало такі форми:

(a) деякі рухи ратували за об’єднання в єдину країну декількох держав, населених по думки цих діячів однією нацією (Німеччина, Італія);

(b) інші прагнули виділити з багатонаціональної держави окрема держава для певної нації;

(c) також за самовизначення боролися і деякі народи в державах з одним переважаючим етносом.

Посилання на основну публікацію