1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Історія
  3. Філософія Стародавнього Сходу

Філософія Стародавнього Сходу

Філософією Стародавнього Сходу є комплекс релігійно-філософських систем Вавилона, Індії, Єгипту і Китаю. Саме тут зародилися перші світоглядні ідеї, в яких найтіснішим чином переплелися релігія, наукові знання і міфологія. Найбільш впливові і популярні філософські течії були в Індії і Китаї.

Загальна характеристика

Найперші філософські течії зародилися в Єгипті, Месопотамії, Вавілоні, Ассірії. У цих стародавніх державах на рубежі IV-III тис. До н.е. вже виникла повноцінна писемність, яка сприяла появі у людей зачатків метафізичної думки. Однак говорити про появу упорядкованих філософських систем було ще рано.

У I тис. До н. е. в Китаї і Індії стала формуватися власна самобутня філософія, якій судилося увійти в історію як філософія Стародавнього Сходу. Її становленню сприяв особливий уклад життя, клімат, соціальні, економічні, духовні умови, які були притаманні цим стародавнім державам.

До характерних рис давньосхідної філософії відносять:

  • Звернення до внутрішнього світу людини.
  • Оперування образами і емоціями, ніж логікою.
  • Широке пояснення поняття розуму.
  • Тісний взаємозв’язок з релігією.

Філософія Стародавньої Індії

Індійська філософія увібрала в себе всі погляди древніх філософів, як атеїстичного, так і релігійного складу мислення.
До її особливостей відносять:

  • Розподіл суспільства на варни – соціальні стани, приналежність до яких давалася людині при народженні. Все населення Індії було розділено на 4 варни: брахмани – жерці (вищий стан), кшатрії – воїни і правителі, вайшьи – ремісники і шудри – слуги (саме нижчий стан).
  • Найтісніший зв’язок з релігією, в якій була присутня величезна кількість богів – понад три тисячі на всі випадки життя.
  • Повна впевненість в тому, що космос є живу субстанцію.

Одним з центральних положень індійської філософії є ​​визнання існування карми – невідворотного закону причини і наслідку. Суть карми полягає в тому, що список чеснот і гріховних діянь людини на протязі його життя визначає його подальше переродження.

Філософія Стародавнього Китаю

Стародавній Китай характеризувався деспотично-монархічним типом правління держави. В основі соціального ладу була сім’я, центральне місце в якій займав глава сімейства. Державний лад був аналогію подібного сімейно-кланового підпорядкування. Беззаперечна слухняність, консерватизм, обов’язковість ритуалів і схиляння перед традиціями – все це лягло в основу філософії Стародавнього Китаю.

Серед імен давньокитайських філософів найбільш яскраво виділяються два: Конфуцій і Лао-Цзи. У центрі конфуціанської філософської системи перебувала людина, колектив, все суспільство в цілому. Благо народу можливе лише в тому випадку, коли кожна окрема людина буде прагнути до внутрішньої чесноти, моралі і самовдосконалення. Мудрий правитель повинен бути прикладом для своїх підлеглих, відкинувши політику придушення і гноблення.

У філософському перебігу під назвою даосизм, адептом якого виступив філософ Лао-Цзи, центральне місце займає Дао – універсальний закон світобудови, всього сущого в світі. Гармонія в природі, згідно даосизму, можлива тільки в єдності двох протилежностей – Інь (жіноче начало) і Ян (чоловіче начало).

Незважаючи на відмінності в трактатах китайських та індійських мислителів, продиктованих принципово різним державним устроєм, можна виділити загальні особливості філософії Стародавнього Сходу. Вона носить консервативний, патріархальний характер, і найтіснішим чином пов’язана з релігією.

Що ми дізналися?

При вивченні теми «Філософія Стародавнього Сходу» ми дізналися коротко найголовніше про філософію Стародавнього Сходу, з’ясували, які східні держави виявилися лідерами в просуванні філософської думки на Сході. Також ми дізналися, які відмінності і спільні риси світогляду Стародавнього Китаю і Древньої Індії.

ПОДІЛИТИСЯ: