XXIV з’їзд КПРС

У 70-х роках розгорнулася напружена робота по підвищенню ефективності народного господарства, за його планомірного і пропорційного розвитку.

Конкретні завдання підйому економіки і створення сприятливих зовнішньополітичних умов їх вирішення були визначені в матеріалах XXIV і XXV з’їздів КПРС, в постановах пленумів ЦК партії.

XXIV з’їзд КПРС відбувся в Москві 30 березня – 9 квітня 1971 р
У звітній доповіді ЦК КПРС з’їзду велике місце було приділено міжнародному становищу СРСР і зовнішньополітичної діяльності партії. Наголошувалося зросла роль світової соціалістичної системи. З’їзд узагальнив міжнародний досвід соціалістичного будівництва в Радянському Союзі і братських країнах. Було відзначено, що терміни і форми становлення нового суспільного ладу залежать від рівня розвитку економіки держав, їх соціальної структури і історичних особливостей. Разом з тим все більш важливе значення набували загальні закономірності побудови соціалізму. Без знання цих законів створення нового суспільства неможливо.

З’їзд схвалив висунуту в звітній доповіді Центрального Комітету Програму світу – розгорнуту програму діяльності Радянської держави за мир і міжнародне співробітництво. Програма світу передбачала необхідність подальшого втілення в життя ленінського принципу мирного співіснування держав з різним соціально-політичним ладом. Агресивній політиці імперіалістичних держав була протиставлена ​​політика активного захисту миру і зміцнення міжнародної безпеки.

Програма ставила в числі першочергових завдань ліквідацію військових осередків в районах Близького Сходу і Південно-Східної Азії, активізацію боротьби за припинення гонки озброєнь. Важливе місце відводилося боротьбі за безпеку в Європі. Одним із засобів зміцнення безпеки на Європейському континенті мало стати загальноєвропейське нараду з питань безпеки і співробітництва. У Програмі були сформульовані такі напрямки боротьби за мир і міжнародне співробітництво, як укладання договорів, що забороняють ядерну, хімічну та бактеріологічну зброю, припинення випробувань ядерної зброї, створення без’ядерних зон в різних районах світу. В якості важливих засобів ослаблення міжнародної обстановки називалися ліквідація іноземних військових баз і скорочення військових витрат.
Делегати з’їзду затвердили Директиви по п’ятирічному плану розвитку народного господарства країни на 1971 – 1975 рр.

Головне завдання дев’ятої п’ятирічки полягала в забезпеченні значного підйому матеріального і культурного рівня життя народу на основі високих темпів розвитку соціалістичного виробництва. Вирішення цього завдання вимагало подальшого підвищення продуктивності праці, розвитку і технічного вдосконалення всіх галузей народного господарства. Асигнування на розвиток народного господарства склали близько 500 млрд. Руб.

Були внесені деякі зміни в структуру промислового виробництва. Передбачалися більш високі темпи розвитку галузей, пов’язаних із задоволенням матеріальних потреб трудящих. Разом з тим повністю зберігалися високі темпи розвитку важкої індустрії, оскільки вона є основою економічного і оборонної могутності країни. Велика увага в плані нової п’ятирічки приділялася створенню технічних засобів АСУ ТП виробничими процесами, виробництва електронно-обчислювальних машин та засобів автоматизації.
Завдання в галузі сільського господарства на 1971 – 1975 рр. передбачали збільшення виробництва зерна і підйом тваринництва.

З’їзд розробив принципові установки з питань економічного розвитку; був визначений курс на підвищення ролі інтенсивних факторів розвитку суспільного виробництва.
Як відомо, існують два способи розвитку виробництва: екстенсивний та інтенсивний. При екстенсивному способі виробництво зростає за рахунок залучення додаткової робочої сили і збільшення капітальних вкладень. Інтенсивний розвиток виробництва здійснюється за рахунок підйому його технічного рівня і підвищення продуктивності праці. До кінця 60-х років можливості екстенсивного розвитку виробництва зменшилися. Це було пов’язано насамперед з обмеженістю робочої сили. Крім того, з’явилася необхідність освоєння нових джерел природних ресурсів, оскільки старі родовища руди, нафти та інших корисних копалин поступово вичерпувалися.

В Директивах вказувалося, що 80-85% приросту національного доходу в дев’ятій п’ятирічці має бути отримано за рахунок підвищення продуктивності праці на основі вдосконалення техніки і технології, підвищення кваліфікації працівників, впровадження наукової організації праці, економії сировини і матеріалів, раціонального використання трудових ресурсів.

Економічна політика партії була направлена ​​на прискорення науково-технічного прогресу. Це означало, що на службу комуністичного будівництва необхідно поставити всі досягнення сучасної науки і техніки. Для прискорення науково-технічного прогресу слід використовувати можливості, що надаються економічної і політичної організацією радянського суспільства. В Директивах по дев’ятому п’ятирічному плану розвитку народного господарства були визначені конкретні заходи по піднесенню добробуту радянських трудящих.

В якості однієї з центральних завдань партії з’їзд сформулював завдання все більш широкого залучення трудящих мас до управління виробництвом. Було вказано на необхідність активізації роботи Рад в сфері економіки і культури. Наголошувалося на роль професійних спілок у вирішенні завдань економічного будівництва.

Важливою подією в житті радянського народу після XXIV з’їзду партії стало святкування 50-ої річниці утворення СРСР. Відзначаючи півстолітній ювілей, Президія Верховної Ради СРСР заснувала нову орден – орден Дружби народів.

До свого 50-річчя Радянський Союз підійшов з видатними досягненнями в галузі господарського і культурного будівництва. Були досягнуті величезні успіхи в розвитку промисловості і сільського господарства. За період з 1922 по 1972 р обсяг промислової продукції збільшився в 321 разів. Валова продукція сільського господарства СРСР збільшилася за той же час в 4,8 рази. Об’єднання всіх ресурсів країни дозволило використовувати їх найбільш повно для поліпшення життя народу. У радянському суспільстві були ліквідовані безробіття, неграмотність.

На честь 50-річчя утворення СРСР 21-22 грудня 1972 року в Москві відбулося спільне засідання ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР, на якому були підведені підсумки розвитку єдиної союзної Радянської держави за 50 років. Були відзначені глибокі перетворення в економіці, суспільно-політичних відносинах і культурі всіх союзних республік.

Святкування 50-річчя утворення СРСР перетворилося на демонстрацію міжнародної солідарності трудящих.

У травні 1975 р трудящі країни широко відзначили 30-річчя перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.

З нагоди Дня Перемоги ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Радянський уряд виступили із Зверненням до народів, парламентів та урядів усіх країн. У Зверненні містився заклик назавжди покінчити з політикою «холодної війни», спрямувати зусилля на забезпечення міцного і тривалого миру на Землі.

Посилання на основну публікацію