XXIII з’їзд КПРС

XXIII з’їзд Комуністичної партії працював у Москві з 29 березня по 8 квітня 1966 р
З’їзд заслухав і обговорив Звітна доповідь Центрального Комітету КПРС. У доповіді містився всебічний аналіз міжнародного становища Радянського Союзу. Були визначені завдання зовнішньополітичної діяльності КПРС і Радянського уряду на найближчі роки. Центральне місце серед них займала боротьба за загальне і повне роззброєння, за заборону ядерної зброї.

З’їзд підвів підсумки в області розвитку економіки за звітний період, зазначивши значні досягнення в області індустрії. Разом з тим зазначалося на недоліки в розвитку окремих промислових галузей, були розкриті причини незадовільного стану в сільському господарстві.

XXIII з’їзд КПРС затвердив Директиви по п’ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1966-1970 рр. Головна економічне завдання восьмої п’ятирічки полягала в тому, щоб на основі всебічного використання науки і техніки і зростання продуктивності праці домогтися істотного підйому рівня життя народу, більш повного задоволення матеріальних і культурних потреб усіх радянських людей. Було схвалено курс на підвищення ефективності всього суспільного виробництва: намічалося поліпшення організації праці та виробництва, більш повне використання сировини, матеріалів, обладнання. Важливим засобом інтенсифікації суспільного виробництва повинна була стати реконструкція, технічне переоснащення діючих заводів і фабрик.
Директиви передбачали значне зближення темпів зростання виробництва засобів споживання (група «Б») з темпами зростання виробництва засобів виробництва (група «А»). Були намічені заходи, спрямовані на поєднання галузевого управління з територіальним. Зокрема, визнавалося за доцільне розвивати в різних галузях промисловості створення виробничих об’єднань. З’їзд визнав необхідним прискорений розвиток промисловості східних районів країни – Уралу, Сибіру,. Далекого Сходу. Велика увага в Директивах приділялася зростанню індустріальної могутності союзних республік.
Великі завдання були поставлені перед сільським господарством. Передбачалося збільшення виробництва сільськогосподарської продукції для більш повного задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – в сільськогосподарській сировині. На розвиток сільського господарства була асигновано сума, рівна капіталовкладенням в нього за 19 післявоєнних років.

У програмі підвищення рівня добробуту трудящих передбачалося збільшення доходів колгоспників, зростання заробітної плати робітників і службовців. Передбачалося підвищення мінімальних розмірів пенсій. Планувалося здійснити перехід на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Великі завдання були поставлені перед вченими країни, діяльність яких повинна бути спрямована на прискорення науково-технічного прогресу, на найновіші впровадження в народне господарство результатів наукових досліджень. Значні асигнування виділялися на будівництво шкіл і культурно-просвітніх установ. Загальний обсяг капіталовкладень в народне господарство склав суму понад 300 млрд. Руб.

XXIII з’їзд КПРС обрав керівні органи партії. Генеральним секретарем Центрального Комітету партії на Пленумі ЦК було обрано Л. І. Брежнєв.

Посилання на основну публікацію