XXII з’їзд КПРС

Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР означала вступ країни в новий період розвитку – період розгорнутого будівництва комуністичного суспільства.
Шляхи і завдання побудови комунізму в СРСР були сформульовані в третій Програмі партії, прийнятої на XXII з’їзді КПРС у жовтні 1961 р

Комунізм, говорилося в Програмі, – це безкласовий суспільний лад з єдиною загальнонародною власністю на засоби виробництва, повною соціальною рівністю всіх членів суспільства. У Програмі підкреслювалося, що для побудови комуністичного суспільства необхідні створення матеріально-технічної бази комунізму, розвиток комуністичних суспільних відносин і виховання нової людини.

Головною економічною завданням радянського народу Програма визначила побудову матеріально-технічної бази комунізму. Створення такої бази дозволить Радянському Союзу домогтися найвищої продуктивності праці і достатку матеріальних благ. Шляхами її створення повинні були стати електрифікація країни, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, широке застосування хімії в народному господарстві, використання нових видів енергії і матеріалів, швидкі темпи науково-технічного прогресу, високий культурно-технічний рівень трудящих. У Програмі було записано, що базою комуністичного суспільства повинні бути не тільки потужна, технічно досконала промисловість, але і високорозвинене сільське господарство.

Для перетворення соціалістичних суспільних відносин в комуністичні необхідно поступово ліквідувати суттєві відмінності між містом і селом, між розумовою і фізичною працею, встановити повне соціальну рівність для всіх членів суспільства. У Програмі обґрунтовувалася закономірність переростання держави диктатури пролетаріату в загальнонародне.

У Програмі партії були сформульовані завдання в галузі національних відносин. У ній зазначено на значення подальшого розвитку економіки та культури всіх радянських націй і народностей. Для повної перемоги комунізму, підкреслено в Програмі, необхідно формування нової людини – будівельника і трудівника комуністичного суспільства. З цією метою слід сформувати у всіх радянських громадян марксистсько-ленінський світогляд, виховати у них комуністичне ставлення до праці.
XXII з’їзд розглянув питання, пов’язані з діяльністю партії в області зовнішньої і внутрішньої політики. Були сформульовані основні завдання зовнішньополітичної діяльності партії і уряду на майбутні роки. Найважливішими серед них були подальше зміцнення єдності соціалістичних держав на основі принципів співробітництва та взаємодопомоги, розвиток економічних зв’язків і торгівлі з усіма країнами. Було наголошено на важливості продовження курсу, спрямованого на підтримку антиколоніальної і антиімперіалістичної боротьби народів, на зміцнення миру в усьому світі.

Аналіз внутрішнього розвитку країни дозволив з’їзду зробити висновок про необхідність форсування темпів комуністичного будівництва. Зазначалося значення першорядного розвитку важкої індустрії і всебічного розширення виробництва предметів споживання. Було визнано за необхідне звернути увагу на багато невирішені завдання в розвитку сільського господарства.

XXI і XXII з’їзди Комуністичної партії мали велике значення. Прийняті з’їздами документи зафіксували великі успіхи у зміцненні соціалістичного суспільства. Вони озброїли трудящих країни програмою побудови комуністичного суспільства.

Посилання на основну публікацію