Предмет і принципи вивчення історії України

Предметом історії України є розвиток людського суспільства на українських землях з часу появи на цій території людей і до наших днів. Предметом вузівського курсу історії України є процес формування та розвитку українського народу, його боротьби за державну незалежність і пов’язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії в соціально-економічній, духовній, політичній і державній сферах.

Історична наука (в тому числі й історія України) ґрунтується на таких методологічних принципах:

– Принцип об’єктивності, який розглядає історію як об’єктивний процес, що спирається на достовірні факти;

– Принцип історизму. Цей принцип розглядає будь-яка подія з точки зору того, як воно з’явилося, які основні етапи пройшло в своєму розвитку. Він вимагає, щоб кожна подія розглядалося у зв’язку з іншими подіями, з точки зору історичного досвіду. Історизм дає можливість зрозуміти історію як поступальний процес, оцінити дії історичних діячів, з’ясувати їх значення і роль у суспільному житті.

Джерелами вивчення історії України є пам’ятники матеріальної культури (засоби виробництва, предмети побуту, одягу тощо), письмові джерела (літописи, документи), усні джерела (народні пісні, легенди, прислів’я та ін.), Які безпосередньо відображають ту чи іншу сторону діяльності людей.

Питання для контролю

1. Що означає слово «історія»?

2. Що є основою історичного знання?

3. На які етапи ділиться історія суспільства?

4. Які принципи вивчення історії та історії України?

6. Які джерела вивчення історії України Ви знаєте?

Посилання на основну публікацію