Посилення ідеологічної роботи в СРСР в 60-і роки

Ідеологічна робота є складовою частиною діяльності Комуністичної партії.
Головне місце в ній займає пропаганда марксизму-ленінізму, боротьба проти буржуазної ідеології. Вона спрямована також, на комуністичне виховання радянського народу, вироблення у нього комуністичної свідомості. Ідеологічна діяльність партії сприяє підвищенню політичної і творчої активності трудящих.

В кінці 50-х – в 60-і роки Комуністична партія здійснила ряд заходів щодо поліпшення ідеологічної роботи.

У 1958 р відповідно до рішення Центрального Комітету партії почалося видання Повного зібрання творів В. І. Левіна. Протягом семирічки публікація 55 томів ленінських робіт була завершена. У Полное собрание сочинений вперше увійшли багато статей і мови В. І. Леніна. Була випущена біографія В. І. Леніна. Тривало перевидання Творів К. Маркса і Ф. Енгельса. Були опубліковані значні наукові праці з історії Комуністичної партії. ЦК КПРС прийняв ряд постанов, спрямованих на вдосконалення засобів комуністичного виховання. У 1963 р відбувся спеціальний Пленум ЦК партії з питань ідеологічної роботи. З метою поліпшення комуністичного виховання підростаючого покоління були введені нові суспільні дисципліни в школах і вузах. Для учнів старших класів вводився курс «Суспільствознавство», для студентів вищих навчальних заведеній- «Основи наукового комунізму».

Вживалися заходи щодо вдосконалення марксистсько-ленінської освіти трудящих. Комуністи і безпартійні опановували політичними знаннями в політшколи, гуртках і семінарах, в вечірніх університетах марксизму-ленінізму. Розширило свою діяльність Всесоюзне товариство «Знання». Десятки тисяч фахівців, робітників і колгоспників – членів суспільства виступали перед населенням з лекціями з актуальних питань соціалістичного будівництва.

Удосконалювалася діяльність засобів масової інформації. У 1970 р в країні видавалося 8,7 тис. Найменувань газет разовим тиражем 141 млн. Примірників.

Посилання на основну публікацію