Курс на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР в 80-х роках

В середині 80-х років КПРС і Радянський уряд висунули в якості стратегічного завдання курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни та якісного оновлення на цій основі соціалістичного суспільства.

Установка на прискорення соціально-економічного розвитку була всебічно обґрунтована на квітневому (1985 р) Пленумі ЦК КПРС і розвинена на нараді в Центральному Комітеті партії з питань науково-технічного прогресу в червні 1985 р Курс на прискорення передбачав перетворення всіх сторін життя радянського суспільства. Це оновлення матеріально-технічної бази на основі досягнень науково-технічної революції, вдосконалення суспільних відносин, позитивні зрушення в змісті і характері праці і в умовах життя людей. Курс на прискорення означав підвищення темпів економічного зростання країни, всебічну інтенсифікацію виробництва. Складовими частинами цього процесу повинні були стати поглиблення науково-технічного прогресу, впровадження більш ефективних форм управління та організації праці. Важлива роль у реалізації курсу на прискорення розвитку країни відводилася соціальної політики партії, розвитку соціальної сфери, що охоплює інтереси всіх класів і груп, націй і народностей суспільства. У рішенні задач прискорення велике значення мало носити оновлення форм і методів роботи у сфері ідеології, вдосконалення соціалістичної демократії.
Розроблений Комуністичною партією курс на прискорення соціально-економічного розвитку було покладено в основу проектів нової редакції Програми КПРС і Основних напрямів економічного і соціального розвитку країни на 1986 – 1990 рр. і на період до 2000 р У цих документах підбивалися підсумки пройденого радянським народом шляху і намічалися перспективи подальшого розвитку радянського суспільства. Були визначені напрямки, методи і форми зміцнення соціалізму, його планомірного і всебічного вдосконалення.

Жовтневий (1985 р) Пленум ЦК КПРС розглянув і схвалив проекти нової редакції Програми партії, змін в її Статуті, Основних напрямків економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 рр. і на період до 2000 р Пленум постановив винести ці документи на загальнопартійне, всенародне обговорення.

Опублікування проектів нової редакції Програми і Статуту КПРС, Основних напрямків економічного і соціального розвитку країни на дванадцяту п’ятирічку і до 2000 р викликало великий інтерес серед радянських людей і за кордоном. Ці документи були розглянуті на зборах трудящих. Тільки в обговоренні проекту Основних напрямів взяло участь майже АЛЕ млн. Чоловік. В проекти документів були внесені пропозиції, доповнення, редакційні уточнення.

Всенародне обговорення документів показало високу політичну зрілість радянських людей, їх підтримку розробленого партією курсу на прискорення соціально-економічного розвитку суспільства.

Посилання на основну публікацію