Визначення поняття “мережева культура”

Сучасна людина, на відміну від людей інших історичних епох, дуже багато часу приділяє спілкуванню. Він забезпечений безліччю спеціальних засобів, що дозволяють передавати інформацію на величезні відстані в лічені миті. Радіо, телебачення, комп’ютери, телефони створюють особливу комунікаційне середовище. Активно розвивається мережа комунікаційних відносин, опосередкованих системами віддаленого доступу, доповнює собою форми безпосереднього спілкування між людьми. У всіх випадках ми маємо справу з передачею ідей, вражень, переживань від однієї людини до іншої, від однієї групи людей до іншої.
Якщо повернутися хоча б на десять років назад і спробувати відповісти на питання, що ж кардинально змінилося в способах повсякденного спілкування людей за останній час, то ми могли б відповісти, що істотні зміни пов’язані насамперед з еволюцією комп’ютерних мереж інтегрованої обробки даних. На основі розподіленої системи електронних комунікацій створюються віртуальні бізнес-корпорації, аудіовізуальні колекції, освітні комплекси, творчі майстерні, ініціативні групи та релігійні громади. Все це ланки єдиного мережевого “організму” соціальних зв’язків.

Ми деколи не помічаємо, наскільки комфортна і значима для нас сьогодні мережева комунікаційне середовище, організована на основі сучасних технологій зв’язку і передачі даних. Пошук необхідної інформації в Інтернеті, оn-line і off-line спілкування у форумах, чатах, участь у відеоконференціях, спілкування за допомогою стільникових телефонів – все це звична буденна реальність для сучасної людини. Комп’ютер вважають символом сучасної епохи. Його роль у забезпеченні мережевих технологій дуже велика. Він виступає засобом універсальної обробки різнорідної інформації і керуючим елементом єдиної світової комунікаційного середовища. Ми зв’язуємося з людьми, різноманітними джерелами інформації в лічені секунди. Вся ця система виникла і працює на базі цього гігантського інформаційного комплексу розподіленої обробки даних, глобальної мережі комунікацій.
Спробуємо відповісти на питання, а не стоїть за цим повсякденним спілкуванням щось, що надає йому особливий сенс? Поміркувавши, ми могли сказати про те, що зміна комунікаційних технологій неминуче пов’язане зі зміною методів формування сукупного суспільного інтелекту і способів формування всієї системи сприйняття світу кожної окремої людини. У попередніх лекціях ми обговорювали проблеми інформаційного суспільства і говорили про те, що сучасні засоби обробки і передачі інформації забезпечили такий режим її обміну, який дозволяє підвищити ефективність комунікацій і розглядати інформацію як основний ресурс соціального розвитку.
Відправляючи електронні листи, фотографії, аудіофайли своїм друзям, ми включаємось у велику комунікаційну гру, яка організована за певними правилами. Сьогодні розробляються теорії, які показують, що соціальні мережі комунікаційного обміну формуються на основі певних закономірностей. Обмін повідомленнями різного типу формує багаторівневу систему зв’язків між людьми, організаціями, країнами, континентами. Люди не просто обмінюються повідомленнями – вони підтримують систему взаємодії всередині великого суспільного організму. Ви б могли поставити питання: на що впливає ефективність роботи цієї системи? Вона задає характеристики подальшого розвитку тієї чи іншої корпорації, країни, регіону. Саме ефективність взаємодії в суспільстві визначає його конкурентоспроможність у світовому масштабі.

Мережеву інформаційну магістраль можна розглядати як підсистему єдиного динамічного трансляційного механізму сучасної культури. Тут ведеться обробка ідей і образів з особливих комунікаційним законам. Головною особливістю є високий динамізм зв’язків і відносин, як між людьми, так і інформаційними структурами. На основі спілкування між людьми у глобальній електронній мережі комунікацій виникла мережева культура. Свою назву вона отримала завдяки тому, що в основу взаємодії між людьми покладено мережевий принцип обміну даними. “Мережею” в сучасному суспільстві прийнято називати базову структуру соціальної системи інформаційної взаємодії, вибудувану на принципах розподіленої обробки даних. Її технологічною основою є кіберпростір, що представляє собою об’єднання взаємопов’язаних комп’ютерних мереж з єдиним адресним полем, цифровим мовою передачі даних і системою мережевих протоколів обміну інформацією. Нерідко в якості синонімічних визначень застосовуються словосполучення “глобальна метасеть”, “мережа мереж”, “інформаційна магістраль”, “оцифроване простір” і т.д. Сучасні ритуали спілкування, знання, цінності, відносини, що складаються в електронному обміні інформацією, називають мережевою культурою.
Культура в основних своїх параметрах визначається специфікою передачі знаків від однієї людини до іншої, від одного покоління іншому. Почуття, переживання, особистий досвід, роздуми, цінності, установки, фантазії фіксуються за допомогою знаків і символів. Вони створюють можливість комунікації. Комунікаційні стандарти сучасної мережевої культури припускають використання цифрових технологій обробки даних і глобальної системи дротового і бездротового зв’язку для передачі знаків. Мережева культура виступає різновидом знаково-символьного обміну. Специфіку сучасних технологій обміну ідеями та образами визначає електронний обмін інформацією. Він тісно пов’язаний з визначенням того, що людина розуміє під словами “життєва реальність”, “життєвий простір”, “часовий ресурс”.

Будь-який з нас розуміє, що ідеї про створення мобільних багатофункціональних технологій обробки, обміну, інтеграції інформації виникли не на порожньому місці, а в процесі еволюції комунікаційних систем і відносин. Знаково-символьна революція не одного разу виникала у світовій культурі. Вона викликала зміна кодів і мов спілкування, активно впливала на систему сприйняття і світогляд, як окремих людей, так і цілих народів. Повага до законів історичної спадкоємності зобов’язує нас розглядати мережеву культуру як результат і наслідок розвитку різних історичних форм спілкування між людьми, корпораціями, культурами.
Мережева культура забезпечує одночасність практичних дій людей, що знаходяться на гігантській відстані один від одного. Будь-яка людина, що має доступ до Мережі, може миттєво зв’язатися з найвіддаленішій точкою планети, якщо вона включена у світову систему електронних взаємодій. Сучасна мережа соціальних взаємодій має відносну просторову і тимчасову незалежність. Нове середовище для спілкування між людьми робить свій вплив на формування окремих елементів матриці людського мислення. Мережева культура передбачає особливу інтенсивність життєвого ритму. Вона вимагає адаптації індивідуальної та колективної свідомості до динаміки соціальних змін і їх змісту.
У всі часи для людини була значущою не тільки сама можливість обміну ідеями, але й форма і зміст їх подання. Ми можемо сьогодні пересилати в електронній формі маленькі і великі тексти, графіку різних форматів, аудіо- та відеофайли. Сукупність застосування цих засобів в мережевому комунікаційному просторі пов’язана з розвитком мультимедійних технологій обробки і представлення даних. У чому ж полягає їх основна особливість? Головною властивістю мультимедійних потоків подання інформації є здатність організації інтелекту на основі взаємодії емоційних і логічних систем сприйняття та обробки інформації.
Сучасна людина переживає період активної переоцінки цінностей завдяки зміні стереотипів сприйняття, методів пізнання, моделей поведінки і т.д. Ці процеси знаходять своє відображення і в формах розвитку мережевої культури. Вона ж у свою чергу робить свій помітний вплив на зміну нормативного базису традиційного суспільства.

Посилання на основну публікацію