Стандартні процедури та функції

арифметичні функції

1. Function Abs (X); повертає абсолютне значення параметра.

2. Function ArcTan (X: Extended): Extended; повертає арктангенс аргументу.

3. Function Exp (X: Real): Real; повертає експоненту.

4. Function Frac (X: Real): Real; повертає дробову частину аргументу.

5. Function Int (X: Real): Real; повертає целочисленную частина аргументу.

6. Function Ln (X: Real): Real; повертає натуральний логарифм (Ln е = 1) вираження Х дійсного типу.

7. Function Pi: Extended; повертає значення Pi, яке визначено як 3.1415926535.

8. Function Sin (X: Extended): Extended; повертає синус аргументу.

9. Function Sqr (X: Extended): Extended; повертає квадрат аргументу.

10. Function Sqrt (X: Extended): Extended; повертає квадратний корінь аргументу.

Процедури і функції перетворення величин

1. Procedure Str (X [: Width [: Decimals]]; var S); перетворює число X в строкове представлення.

2. Function Chr (X: Byte): Char; повертає символ з порядковим номером Х в ASCII-таблиці.

3. Function High (X); повертає найбільше значення в діапазоні параметра.

4. Function Low (X); повертає найменше значення в діапазоні параметра.

5. Function Ord (X): Longlnt; повертає порядкове значення виразу перечислимого типу.

6. Function Round (X: Extended): LongInt; округлює значення дійсного типу до цілого.

7. Function Trunc (X: Extended): LongInt; усікає значення дійсного типу до цілого.

8. Procedure Val (S; var V; var Code: Integer); перетворює число з строкового значення S в числове подання V.

Процедури і функції роботи з порядковими величинами

1. Procedure Dec (var X [; N: LongInt]); віднімає одиницю або N із змінної X.

2. Procedure Inc (var X [; N: LongInt]); додає одиницю або N до змінної X.

3. Function Odd (X: LongInt): Boolean; повертає True, якщо X – непарне число, і False – у противному випадку.

4. Function Pred (X); повертає попереднє значення параметра.

5. Function Succ (X); повертає таке значення параметра.

Посилання на основну публікацію