Реляційні бази даних і СУБД

На основі інфологічної моделі предметної області створюється модель даних, яка потім буде реалізована в комп’ютерній базі даних. Визначення бази даних було дано в параграфі 1.1.3. З основними поняттями баз даних ви знайомі з курсу інформатики 8 класу. Повторимо деякі поняття, важливі для розробки нашого проекту.

Класифікація баз даних. За змістом збереженої інформації бази даних можна розділити на фактографічні та документальні. Фактографічні БД містять дані, представлені в короткій формі, в строго фіксованих форматах. Такі БД є аналогами паперових картотек, наприклад бібліотечного каталогу або каталогу відеотеки. Для документальних БД аналогом є архіви документів, наприклад, архів судових справ, архів історичних документів та ін. Проектована нами база даних з відомостями про успішність учнів буде фактографічної.

Бази даних класифікуються також за структурою моделі даних. Відомі три різновиди структур даних: ієрархічна, мережева і таблична. Відповідно за ознакою структури бази даних діляться на ієрархічні, мережеві і реляційні (табличні). Найбільш поширеним типом є реляційні БД. У теорії баз даних доведено, що будь-яку структуру даних можна звести до табличній формі. Базу даних по успішності учнів класу робитимемо реляційної.

Організація даних в реляційної БД. Основною інформаційною одиницею реляційної БД є таблиця. Отже, реляційні БД використовують табличну (реляційну) модель даних. База даних може складатися з однієї таблиці – однотаблічную БД, або з безлічі взаємозалежних таблиць – багатотабличного БД.

Структурними складовими таблиці є записи і поля.

Кожен запис містить інформацію про окремий екземплярі об’єктів, що складають систему (предметну область): одній книзі в бібліотеці, однеспівробітника підприємства і т. П. А кожне поле – це певна характеристика (властивість, атрибут) об’єкта: назва книги, автор книги; прізвище співробітника, рік народження і т. п. Поля таблиці повинні мати імена, відмінні один від одного. У таблиці не повинно бути співпадаючих записів.

Для кожної таблиці реляційної БД повинен бути визначений первинний ключ – поле або сукупність полів, однозначно визначають запис. Інакше кажучи, значення первинного ключа не повинно повторюватися в різних записах. Наприклад, в бібліотечній базі даних таким ключем може бути вибраний інвентарний номер книги, який не може співпадати у різних книг.

Кожне поле таблиці має певний тип. З типом пов’язані дві властивості поля: безліч значень, які воно може приймати, і безліч операцій, які над ним можна виконувати. Існують чотири основних типи для полів БД: символьний, числовий, логічний і дата. Для полів таблиць «Бібліотека» та «Лікарня» можуть бути встановлені такі типи: символьний тип: автор, назва, ВИДАВНИЦТВО, ПАЦІЄНТ, ДІАГНОЗ;

В останньому випадку поле ПЕРВИННИЙ позначає наступний факт: хворий поступив до лікарні з цим діагнозом вперше або повторно. Ті записи, де значення цього поля одно TRUE (ІСТИНА), відносяться до первинних хворим, значення FALSE (ЛОЖЬ) відзначає повторного хворого. Таким чином, поле логічного типу може приймати тільки два значення.

СУБД. Програмне забезпечення, що використовується для створення, оновлення, адміністрування баз даних, а також виконання запитів до БД, називається системою управління базами даних (СКБД). В залежності від структури створюваних баз розрізняються ієрархічні, мережеві і реляційні СУБД. Найбільшого поширення на персональних комп’ютерах набули реляційні СУБД. Основні дії, які користувач може виконувати за допомогою СУБД:

• створення структури БД;

• заповнення БД інформацією;

• зміна (редагування) структури та змісту БД;

• пошук інформації в БД;

• сортування даних;

• захист БД;

• перевірка цілісності БД.

Посилання на основну публікацію