Інформатика. Інформація

Інформатика займається формалізованим поданням об’єктів і структур їх взаємозв’язків у різних галузях науки, техніки, виробництва. Для моделювання об’єктів і явищ використовуються різні формальні засоби, наприклад логічні формули, структури даних, мови програмування та ін.

В інформатиці таке фундаментальне поняття, як інформація має різні значення:

1) формальне подання зовнішніх форм інформації;

2) абстрактне значення інформації, її внутрішній зміст, семантика;

3) ставлення інформації до реального світу.

Але, як правило, під інформацією розуміють її абстрактне значення – семантику. Якщо ми хочемо обмінюватися інформацією, нам необхідні узгоджені уявлення, щоб не порушувалася правильність інтерпретації. Для цього інтерпретацію подання інформації ототожнюють з деякими математичними структурами. У цьому випадку обробка інформації може бути виконана строгими математичними методами.

Одне з математичних описів інформації – це представлення її у вигляді функції

y = f (x, t)

де t – час,

x – точка деякого поля, в якій вимірюється значення y. Залежно від параметрів функції x і t інформацію можна класифікувати.

Якщо параметри – скалярні величини, що приймають безперервний ряд значень, то отримана таким чином інформація називається безперервної (або аналогової). Якщо ж параметрами надати певний крок змін, то інформація називається дискретною. Дискретна інформація вважається універсальною.

Дискретну інформацію зазвичай ототожнюють з цифровою інформацією, яка є окремим випадком символьної інформації алфавітного подання. Алфавіт – кінцевий набір символів будь-якої природи. Дуже часто в інформатиці виникає ситуація, коли символи одного алфавіту треба представити символами іншого, т. Е. Провести операцію кодування.

Як показала практика, найбільш простим алфавітом, що дозволяє кодувати інші алфавіти, є двійковий, що складається з двох символів, які позначаються, як правило, через 0 і 1. За допомогою n символів двійкового алфавіту можна закодувати 2n символів, а цього достатньо, щоб закодувати будь алфавіт.

Величина, яка може бути представлена символом довічного алфавіту, називається мінімальною одиницею інформації або бітом. Послідовність з 8 біт – байт. Алфавіт, що містить 256 різних 8-бітних послідовностей, називається байтовим.

Під системою числення мається на увазі набір правил найменування і записи чисел. Розрізняють позиційні і непозиційні системи числення.

Система числення називається позиційною, якщо значення цифри числа залежить від місця розташування цифри в числі. В іншому випадку вона називається непозиційній. Значення числа визначається за положенням цих цифр в числі.

Посилання на основну публікацію